เทคนิคการแก้ไขเอกสารรายรับ-รายจ่ายทางบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง(หลักสูตรใหม่ ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/2145

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการแก้ไขเอกสารรายรับ-รายจ่ายทางบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outlineวิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

**ความสำคัญที่นักบัญชีต้องทราบที่เกี่ยวข้องของค่าใช้จ่ายในธุรกิจรับเหมาและอสังหาริมทรัพย์
1.เข้าใจในลักษณะของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
2.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคืออะไร
3.ปัญหาที่มักเกิดจากการใช้จ่ายในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
4.ปัญหาที่มักเกิดจากการใช้จ่ายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5.การจดทะเบียนสาขาจำเป็นหรือไม่อย่างไร สำหรับหน่วยงานก่อสร้าง หรือสำนักงานชั่วคราว
6.จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
**งานเอกสารที่สำคัญที่นักบัญชีต้องแม่นยำ และให้ความสำคัญต้องระมัดระวังต่างๆ
7.สัญญารับเหมาก่อสร้าง
8.สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
9.สัญญาซื้อขายทั่วไป , สัญญาจ้าง Sab contact
10.การติดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฏหมาย
11.เอกสารเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์
12.เอกสารเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันสัญญา
13.เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินมัดจำตามสัญญา
14.เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่างวดตามสัญญา
15.เอกสารเกี่ยวกับเงินประกันผลงาน
16.เอกสารเกี่ยวกับการว่าจ้างให้ทำงานให้
17.เอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
18.เอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนอื่นๆในหน่วยงานต่างๆ
19.เอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำนักงานและหน่วยงาน
20.เอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามหน่วยงานต่างๆ
21.เอกสารที่ต้องจ่ายให้บุคคลภายนอกที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
22.การจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่างๆ
23.เอกสารเกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้าของงาน
24.เอกสารเกี่ยวกับการตรวจรับงานและส่งมอบงาน
25.เอกสารเกี่ยวกับการเพิ่มเติมแก้ไขเงื่อนไขตามสัญญา
26.เอกสารเกี่ยวกับการรับเงินตามสัญญา
27.การจัดทำใบสำคัญต่างๆ และการจัดเก็บรักษา
28.การจัดทำเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรมีอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายได้
ตามประมวลรัษฎากร
29.ประเภทของใบกำกับภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
30.แบบพิมพ์ใบกำกับภาษีมีกี่รูปแบบ แนวปฏิบัติที่สำคัญ
31.ใบกำกับภาษีเต็มรูปตามหลักเกณฑ์ใหม่ด้านผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้ซื้อ ผู้รับบริการจะต้องระบุเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีของผู้ซื้อหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ มีผลบังคับใช้อย่างไร
32.สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ออกใบกำกับภาษี ตามหลักเกณฑ์ใหม่มีผลบังคับใช้อย่างไร
33.การค้างค่างวด ค่างวดผ่อนชำระ จ่ายไม่ครบไม่เป็นไปตามสัญญาจะบันทึกบัญชีอย่างไร
34.การทำสัญญา 2 ฉบับ เพื่อให้ลูกค้าสามารภกู้ได้เกินราคาซื้อขายจริง
35.การทำสัญญาซื้อขายพร้อมบวกค่าตกแต่ง และของสมมนาคุณต่างๆ จะใช้เอกสารใดในการประกอบการบันทึก
บัญชีประเด็นปัญหาค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
36.ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง  ค่าเบี้ยเลี้ยง ของพนักงาน ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
37.การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานที่เดินทางไปตรวจไซด์งานก่อสร้าง จะต้องใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน
ต้องมีบิลแนบหรือไม่ และค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานถือเป็นเงินได้ของพนักงานหรือไม่ หลักเกณฑ์มีอย่างไรบ้าง
38.ค่ารถแท็กซี่ ค่ามอเตอร์ไซด์รับจ้าง กิจการควรใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน
39.ซื้อตั๋วเครื่องบินไปตรวจหน่วยงานก่อสร้าง จะต้องใช้เอกสารใดประกอบจึงจะถูกต้อง
40.ออกตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักให้ลูกค้าเดินทางมาติดต่อธุรกิจกับกิจการ จะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
41.คูปองทางด่วน บัตรเติมเงิน (Easy Pass) ต้องมีหลักฐานเอกสารแนบประกอบการเบิกจ่ายเงินหรือไม่
42.ค่ารถไฟ รถไฟฟ้า รถโดยสารต่างจังหวัด จะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือไม่ ถ้าไม่มีถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
43.ค่าที่จอดรถ ใช้เอกสารใดประกอบการลงบัญชี
44.ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนตัวของพนักงานลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
45.ซื้อรถไว้ใช้งานในโครงการควรจะบันทึกอย่างไร ต้องปันส่วนต้นทุนหรือไม่
46.ค่าน้ำมันรถยนต์ต้องขอใบกำกับภาษีอย่างไร ขอภาษีซื้อคืนได้หรือไม่
47.บิลน้ำมันต้องมีเลขทะเบียนรถหรือไม่ ถ้าไม่มีจะมีผลอย่างไร
48.ใบกำกับภาษีที่เป็นกระดาษความร้อน ต่อมาซีดจางลงอ่านไม่ออก จะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่
และภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่
49.ส่งพัสดุไปรษณีย์จดหมายลงทะเบียน จดหมาย EMS อะไรคือหลักฐานการจ่ายเงิน
50.ซื้อแสตมป์ส่งจดหมายต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือไม่
51.ค่ารับรองต่างๆของผู้บริหาร ผู้จัดการ จะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่ หรือถือเป็นเงินได้ของผู้บริหาร ผู้จัดการ
52.ค่าเลี้ยงรับรองของกิจการทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้โดยไม่ต้องบวกกลับ มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเงินหรือไม่
53.กิจการเลี้ยงรับรองบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า จะถือเป็นค่ารับรองได้หรือไม่
54.ค่าตกแต่ง และค่าเปลี่ยนแปลงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
55.การให้สิ่งของกับลูกค้าต้องไม่เกินคนละ 2,000 บาท มีหลักเกณฑ์อย่างไรตามประมวลรัษฎากร
56.ค่ารับรองที่จะถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เปิน 0.3% มีหลักเกณฑ์อย่างไร
57.บิลค่ารับรองที่ไม่ระบุชื่อ หรือ เขียนว่า “สด” กิจการเป็นผู้จ่ายเงิน จะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
58.กิจการจ่ายค่าสมาชิกสโมสร สปอร์ตคลับ หรือนันทนาการต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารจะถือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด
ต้องบวกกลับหรือไม่
59.รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือบริจาคต้องบวกกลับทุกรายการหรือไม่
60.จะบริจาคอย่างไรให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
61.บริจาคเงินหรือทรัพย์สินจะต้องใช้เอกสารใดเพื่อให้สรรพากรยอมรับ
62.หากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จะนำค่าการกุศลมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ต้องบวกกลับหรือไม่
63.บริจาคอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริง
64.ซื้อบัตรการกุศลจะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่ ใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน
65.การจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ของไซด์งานก่อสร้างหรือสำนักงานขายต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
66.พนักงานนำโทรศัพท์มือถือส่วนตัวมาใช้ในงานของกิจการ บิลค่าโทรศัพท์มือถือของพนักงานจะนำมาถือเป็น
รายจ่ายได้หรือไม่
67.ค่าขนส่งต้องมีเอกสารอะไรบ้าง
68.ความแตกต่างของค่าขนส่งทั่วไปกับค่าขนส่งสาธารณะ
69.มีวิธีพิจารณาอย่างไรถือเป็นค่าขนส่ง และค่าขนส่งมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
70.หลักการพิจารณากรณีใดถือเป็นค่าเช่า กรณีใดถือเป็นค่าขนส่งระหว่างการเช่ารถกับค่าขนส่งแตกต่างกันอย่างไร
71.ค่าเช่ารถพร้อมคนขับจะหักภาษีอย่างไร และเอกสารระบุแยกหรือรวมบนบิลใบเดียวกัน แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
72.การขายวัสดุก่อสร้างพร้อมค่าขนส่งเขียนบนเอกสารใบเดียวกัน หรือแยกคนละบิลจะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
73.เช่านั่งร้านพร้อมขนส่งเขียนบนเอกสารใบเดียวกัน หรือแยกคนละบิลจะปฏิบัติอย่างให้ถูกต้อง
74.เงินปรับจากการก่อสร้างล่าช้า และการส่งมอบล่าช้า จะบันทึกบัญชีอย่างไร
75.ค่ารับรองที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายต่างๆ
76.ราจจ่ายจากการจ่ายดอกเบี้ยแทน และของแถมต่างๆที่เกี่ยวข้องประเด็นปัญหาใบกำกับภาษี , ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และ หัก ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
77.ใบกำกับภาษีที่มีการขีดฆ่าแก้ไขขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ และถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
78.การรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ให้ส่วรราชการ จะหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
79.ขายที่ดินพร้อมรับก่อสร้าง จะหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
80.ใบกำกับภาษีเขียนจำนวนเงินตัวอักษรผิดมีการขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำกับ ขอภาษีซื้อคืนได้หรือไม่
81.“ชื่อ-ที่อยู่ของผู้ขาย” บนใบกำกับภาษีใช้ตรายางประทับหรือเขียนด้วยลายมือ ขอภาษีซื้อคืนได้หรือไม่
82.“ชื่อ-ที่อยู่ของผู้ซื้อ” บนใบกำกับภาษีใช้ตรายางประทับหรือเขียนด้วยลายมือ ขอภาษีซื้อคืนได้หรือไม่
83.“เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย” ไม่ใช่เลข 13 หลัก กิจการจะขอภาษีซื้อคืนได้หรือไม่
84.“เล่มที่” “เลขที่” ของใบกำกับภาษีใช้มือเขียน ใช้ตรายางประทับ ไม่ได้พิมพ์จากโรงพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์
จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
85.ใบกำกับภาษีชื่อผู้ซื้อใช้ที่อยู่ของไซด์งานก่อสร้าง หรือ สำนักงานขาย ขอคืนได้หรือไม่
86.มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่โดยส่วนราชการจะใช้ใบกำกับภาษีที่อยู่เดิมได้หรือไม่ หลักปฏิบัติที่ถูกต้อง
87.มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่โดยกิจการย้ายที่อยู่ ย้ายสำนักงาน จะใช้ใบกำกับภาษีที่อยู่เดิมได้หรือไม่หลักปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง
88.เขียนหรือพิมพ์ที่อยู่ของผู้ซื้อผิด หรือไม่ครบถ้วน ทำอย่างไรจึงจะขอภาษีซื้อคืนได้จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
89.การยกเลิกใบกำกับภาษีแล้วออกใหม่ และการออกใบแทนใบกำกับภาษี ต้องปฏิบัติอย่างไร
90.มีวิธีพิจารณาอย่างไรจึงจะทราบว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม
91.ใบกำกับภาษีอย่างย่อจะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
92.หลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ตามประมวลรัษฎากร
93.หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
94.หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
95.ปัญหาสัญญาก่อสร้างจะต้องหักภาษีอย่างไร
96.ประเด็นความผิดพลาดในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
97.บิลเขียนคำว่า “สด” หรือ “เงินสด” โดยไม่ต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้จ่ายเงินได้หรือไม่ สรรพากรยอมรับหรือไม่
98.ผู้ขายไม่ออกบิลให้ใช้นามบัตรแทนได้หรือไม่ ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
99.กิจการมีเอกสารหลักฐานการจ่าย แต่ทำไมสรรพากรบอกเป็นรายจ่ายต้องห้าม
100.เอกสารรายจ่ายที่มีการขีดฆ่าแก้ไขถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่
101.การเตรียมตัวเมื่อถูกเรียกตรวจสอบโดยกรมสรรพากร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba