การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/7101

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 12,840 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 14,980 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

จุดประกาย...ความคิด การทำงานในบทบาท “HR”ให้ทันยุคทันสมัยตรงใจผู้บริหาร
• ยกระดับ...ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก “HR มือใหม่” สู่การเป็น “HR มืออาชีพ”
เตรียมตัวอย่างไร? ต้องรู้อะไร? เมื่อต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายจากตำแหน่งงานอื่นก้าวสู่การทำงานในบทบาทของHR
• สิ่งควรรู้เกี่ยวกับงานหลักของ HR ในการบริหารงานบุคคลการสรรหาว่าจ้างการบริหารค่าตอบแทนการเป็นเจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล
สาเหตุที่การบริหารงาน HR “ล้มเหลว” ไม่ได้งาน ไม่ได้ใจเป็นเพราะอะไร? และจะแก้ไขได้อย่างไร?

วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

Module 1: เทคนิคการวางแผนสรรหา สัมภาษณ์

1. กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการสรรหารับสมัครทดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือก
2. การวางแผนสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กระบวนการในการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
4. การใช้บริการของบริษัท Head Hunter และวิธีการคัดเลือกOutsourcing ให้เหมาะสมกับองค์กร
5. ปัญหา ข้อควรระวังและวิธีการแก้ไขในการสัมภาษณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
6. ความสำคัญ แนวคิด และรูปแบบต่างๆ ของการปฐมนิเทศ
7. การจัดทำแผนและโครงการปฐมนิเทศ
8. ประโยชน์ในการจัดทำโครงการปฐมนิเทศ
9. การวางแผนและเนื้อหาของการปฐมนิเทศ
10. การประเมินผลปฐมนิเทศ

Module 2: เรื่องน่ารู้สำหรับนักบริหารค่าตอบแทน
1. ผู้รับผิดชอบในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าจ้าง
2. องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารค่าตอบแทน
3. แนวคิด และหลักการในการบริหารผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
4. กระบวนการในการบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม
5. ความสำคัญของโครงสร้างเงินเดือนที่มีต่อองค์กร ในการบริหารค่าตอบแทน
6. ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินค่างาน (Job Evaluation)กับการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
7. เทคนิคและหลักการที่ถูกต้องในการประเมินค่างาน(Job Evaluation) ในแต่ละตำแหน่งงาน
8. การจัดทำกระบอกเงินเดือน และความสัมพันธ์ระหว่างกระบอกเงินเดือนโครงสร้างเงินเดือนแบบต่างๆ และข้อดี ข้อเสีย
9. เทคนิคการแก้ปัญหาพนักงานที่เงินเดือนปัจจุบันไม่เป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือนที่จัดทำใหม่
10. หลักการ “ปรับเงินเดือน” เพื่อลดปัญหาระหว่างคนเก่าและคนใหม่

Module 3: การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
1. การพัฒนาบุคลากร เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
2. หลากหลายวิธีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. แหล่งข้อมูลในการนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
4. สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
5. วิธีการพัฒนาบุคลากรและความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของแต่ละวิธี
6. การวิเคราะห์วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับบุคลากรและหน่วยงาน
ภาคปฏิบัติ : การวิเคราะห์วิธีการพัฒนาจากตำแหน่งงานจริง
7. การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
ภาคปฏิบัติ : การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคลจากงานจริง

Module 4: กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล
1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้างลูกจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้
2. เทคนิคการทำสัญญาจ้างแรงงานที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายแรงงาน
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน
4. สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง
5. เทคนิคการใช้ระเบียบข้อบังคับในการทำงานและการทำหรือแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
6. สัญญาจำกัดสิทธิในสัญญาจ้างแรงงาน
7. การกำหนดเวลาทำงาน เวลาพัก และกำหนดวันหยุดเงื่อนไขต่างๆในภาวะวิกฤต เช่น สลับวันทำงาน
8. การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวัน)
9. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย
10. การเลิกจ้างจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba