เทคนิคการควบคุมภายในด้านรายงานการเงินด้วย J-SOX เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/2206

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการควบคุมภายในด้านรายงานการเงินด้วย J-SOX
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1. เรียนรู้ระบบการควบคุมภายในของ J-SOX
2. กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนาการควบคุมภายในของ J-SOX
3. ข้อกำหนดตามเงื่อนไขของการควบคุมภายใน J-SOX
4. ปัญหาและความเป็นมาก่อนการเกิดการควบคุมภายใน J-SOX
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายใน และ J-SOX
6. ภาพรวมการควบคุมภายในตามแนวทางของ J-SOX
7. บทบาทใหม่ของฝ่ายงานต่าง ๆ ตาม J-SOX
- บทบาทของเจ้าของภาระงาน
- บทบาทของฝ่ายบัญชีและการเงิน
- บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก
- บทบาทของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Compliance Unit
8. J-SOX กับการควบคุมรายงานทางการเงิน ในส่วนที่เป็นประเด็นความเสี่ยงใหม่
- ความเสี่ยงที่ส่งผลถึงการรับรู้รายได้ (Revenue Recognition) ทุกด้านตามมาตรฐานใหม่
- ความเสี่ยงด้านระบบงาน QAD
- ความเสี่ยงด้านการช่วยสอดส่องการทุจริต
- ความเสี่ยงจาก Cyber Attack
- ความเสี่ยงจาก e-TAX Invoice
- ความเสี่ยงจาก e-CUSTOM (Next-step NSW)
9. การควบคุมภายในด้านรายงานการเงิน (Internal Control over Financial Reporting : ICFR)
- การควบคุมภายในระดับบริษัท (Company Level Control : CLC)
- การควบคุมระดับปฏิบัติงาน (Business process Level Control : BLC)
- การควบคุมที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของ IT
- IT General Control : ITGC)
- แนวโน้มและข้อจำกัดจากการใช้ J-SOX
10. กรณีศึกษาการควบคุมภายในและรายงานทางการเงินตามแนวปฏิบัติของ J-SOX
11. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba