Monthly Seminar Schedule :
All Courses
Tax
Finance
Human Resources - Law
Management - Other
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/3319
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/5113
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
3
21/1718
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/5016
-
-
-
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
5
21/3405
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
21/1837
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/1363
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
8
21/2386
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
9
21/5073/24
-
Wait
-
Wait
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/8419
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
11
21/2275
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
12
Instructor :
อาจารย์ศิรัญญา หรูวรรธนะ
อาจารย์กฤติยาณี บูรณตรีเวทย์
21/3522
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
21/8313
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
14
21/5118
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
15
21/1921
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
21/1780
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
17
21/2773
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/8015
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
19
21/7203
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
20
21/8402
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
21
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
22
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
23
21/8008
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
24
21/5078
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
25
21/1849
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
26
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
27
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
28
21/3454
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
29
21/2237
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
30
21/2742
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
31
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
32
Instructor :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
33
21/7101/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
34
21/5109
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
35
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
36
21/8017
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
37
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
38
21/1669
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
39
21/2101
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
40
21/2263
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
41
21/2306
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
42
21/2793
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
43
21/7705
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
44
21/7207
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
45
23/4107/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
46
21/2702
7
-
7
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
47
21/8307
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
48
21/1282
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
49
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
50
21/3519
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
51
21/2276
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
52
21/2915
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
53
23/4010/1
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
54
21/8023
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
55
21/1818
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
56
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
57
21/2175
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
58
21/2925
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
59
21/2215
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
60
21/7103
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
61
21/7270
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
62
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
63
23/4097
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
64
21/1676
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
65
21/1857
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
66
21/2766
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
67
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
68
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
69
21/7260/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
70
21/7104
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
71
21/5041
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
72
21/8425/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
73
23/4003/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
74
23/4093
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
75
21/3520
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
76
21/17030
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
77
21/1702
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
78
21/3354
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
79
21/3302
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
80
21/3372
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
81
21/3502
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
82
21/2924
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
83
21/2109
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
84
Instructor :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
21/7213
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
85
23/4522/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
86
21/7143
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
87
21/2759
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
88
21/5066
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
89
21/8423
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
90
23/4103/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
91
21/1725
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
92
21/2271
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
93
23/4088/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
94
23/4505/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
95
23/4099/9
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
96
21/2228
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
97
21/1149
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
98
21/1350
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
99
21/1532
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
100
21/3101/4
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
101
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
102
21/2254
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
103
21/2389
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
104
21/2291
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
105
21/5097
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
106
21/5063
3
3
3
3
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
107
21/8500
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
108
21/8000/1
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
109
23/4111
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
110
Instructor :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล
21/1683
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
111
Instructor :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2370
9
9
9
9
30,000
VAT 2,100
32,100
32,000
VAT 2,240
34,240
close booking online
112
001/1/2561
Promotion
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
113
21/1829/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
114
24/4104/5
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
115
21/2390/1
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
116
21/2209
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
117
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
118
21/1652
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
119
21/3456
-
-
-
-
3,000
VAT 210
3,210
4,500
VAT 315
4,815
booking online
120
21/2216
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
121
21/2758
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
122
21/2903
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
123
21/2721
Wait
-
Wait
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
124
21/7125
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
125
Instructor :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7248
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
126
21/5093
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
127
21/5075
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
128
21/8425
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
129
21/8001
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
130
23/4521/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
131
21/1780/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
132
21/3351/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
133
21/5087
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
134
24/4106/7
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
135
24/4104/4
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
136
24/4110/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
137
21/2762/1
Wait
-
Wait
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
138
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
139
21/3432
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
booking online
140
21/3508
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
141
21/3332
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
142
21/2938
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
reserve
143
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
144
21/2936
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
145
21/2197
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
146
21/7211
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
147
21/7185
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
148
Instructor :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/25
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
149
23/4106/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
150
23/4012/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
151
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
booking online
152
21/3370/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
153
24/4106/6
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
154
24/4106/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
155
21/2378
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
156
Instructor :
อาจารย์สมเกียรติ เอื้อพิริยะสกุล
21/3351
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
157
21/2180
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
158
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
159
21/2287
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
160
21/2939
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
161
21/2760
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
162
21/2325
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
163
21/7242
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
164
21/7206
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
165
21/7126
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
166
21/7287
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
167
21/5089
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
168
21/5092/6
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
169
21/8415
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
170
23/4526/1
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
171
23/4923
Promotion
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
4,500
VAT 315
4,815
booking online
172
21/8428
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
173
23/4114
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
174
21/8301
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
175
21/8003
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
176
23/4107/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
177
23/4075
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
178
23/4110/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
179
21/2199
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
180
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
181
21/5048
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
182
23/4514/7
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
183
21/1793
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
184
21/1173/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
185
21/2792
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
186
21/2171
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
187
21/2222
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
188
21/2184
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
189
21/2763
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
190
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
191
21/2207
6
6
6
6
7,000
VAT 490
7,490
7,700
VAT 539
8,239
booking online
192
21/5042
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
193
21/5064
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
194
23/4016/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
195
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
196
24/4110/2
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
197
24/4110/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
198
21/2237/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
199
23/4112
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
200
21/1682
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
201
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
202
21/3318
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
203
21/3419
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
204
21/2940
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
205
21/2375
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
206
21/2100
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
207
21/2269
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
208
Instructor :
อาจารย์วิสุทธิ์ สัตตบุษย์สุทธิ
21/2144
Wait
-
Wait
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
209
21/7708
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
210
21/7252
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
211
21/5102
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
212
21/5032
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
213
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
214
21/8316
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
215
23/4525/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
216
23/4092/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
217
21/7208/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
218
21/7203/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
219
24/4106/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
220
24/4106/5
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
221
21/3510
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
222
21/1160
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
223
21/3408
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
224
21/3381/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
225
21/3605
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
226
21/2764
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
227
21/2170
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
228
21/2182
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
229
21/2922
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
230
21/7209
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
231
21/7111
-
-
-
-
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523
booking online
232
21/5073/25
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
233
21/5054
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
234
21/5088
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
235
23/4105/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
236
23/4053/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
237
23/4901/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
238
21/1869
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
239
21/3426
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
240
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
241
21/2722
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
242
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
243
21/2768
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
244
Instructor :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
245
21/5070/15
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
246
21/8207
1.30
10.3
1.30
10.3
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
booking online
247
23/4046
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
248
23/4113
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
249
21/5112
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba