ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2370
9
9
9
9
28,000
VAT 1,960
29,960
30,000
VAT 2,100
32,100
close booking online
2
21/2120
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/5021
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
4
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/17024
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
5
23/4524/2
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
6
23/4052
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
7
21/8408
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/7201/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
21/3387
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
10
21/3511
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/3401/2
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
12
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201
-
-
-
-
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025
close booking online
13
21/8301
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
14
24/4075/4
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
15
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3401
-
-
-
-
9,500
VAT 665
10,165
11,000
VAT 770
11,770
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป