ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2148
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/5064
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
23/4008
6
6
6
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
4
21/1849
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป