Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • สิ่งที่ผู้บริหาร นักกฎหมาย และนักบัญชีต้องทราบกับการเปลี่ยนแปลงภาษีระหว่างประเทศ
 • การจัดเก็บภาษีตามโครงการ Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0 ที่ต้องเตรียมตัว
 • ประเด็นการนำส่งภาษี ภ.ง.ด. 54 และ ภ.พ. 36 ที่ต้องระวัง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 30.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 30.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 04 Jun 2024 ถึง 22 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30 (จำนวน : 1 วัน)
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
2
 • ความสำคัญของธุรกรรมกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • ประเภทเงินได้ที่จะถูกหักภาษีและนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด. 54

 • การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 36
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 11 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
3
 • การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญสำหรับ CFO
 • ประเด็นเกี่ยวกับการระดมทุนที่ CFO ต้องทราบ
 • มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่มีต่อผลกระทบต่องานด้าน CFO
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

วันที่ : 12 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
4
 • Update หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีการขายและเช่ากลับคืน Lease Liability in a Sale and Lease back ปรับปรุง 2567  
 • สรุปหลักการบัญชีที่สำคัญ TFRS 16 สัญญาเช่า เฉพาะด้านผู้เช่า
 • การนำเสนอรายงานและเปิดเผยข้อมูลพร้อมตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธนาดล รักษาพล

วันที่ : 12 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
5
 • เสริมทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลงาน HR ด้วย Excel
 • วิเคราะห์ข้อมูลงาน HR เพื่อนำไปให้ผู้บริหารในการตัดสินใจในการวางกลยุทธ์ได้
 • ฝึกเทคนิคการนำเสนอข้อมูลงาน HR และวิเคราะห์แนวโน้ม ประกอบการตัดสินใจ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

วันที่ : 13 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
6

-

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

วันที่ : 13 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
(รวม VAT)
7
 • Update รายชื่อประเทศที่ทำความตกลงว่าด้วยอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
 • วิธีการจัดเก็บภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
 • ปัญหาการตีความในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำให้เสียภาษีไม่ถูกต้อง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 13 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
8
 • อัพเดทเทคโนโลยี AI ในงานการตลาด เพื่อต่อยอดมาปรับใช้ในงาน
 • เพิ่มศักยภาพและลดเวลาการทำงานด้วยการใช้เครื่องมือ AI เป็นตัวช่วยในงานการขายและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop ฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องมือ AI ที่จะช่วยยกระดับการทำตลาดที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สรยุทธ์ อังคณานุกิจ

วันที่ : 14 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
9
 • กฎหมายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ นายจ้าง และ HR
 • สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายฉบับนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
 • กรณีไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกระทบอย่างไร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 14 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
(รวม VAT)
10

• รวมปัญหาที่พบมากที่สุดจากการทำงานของนักบัญชี พร้อมวิธีแก้ปัญหา
• การตรวจนับสินค้าสิ้นปี และการตรวจ Stock สินค้าของสรรพากร จุดที่ต้องระวัง!!!
• ส่งเสริมการขายสิ้นปี ทำอย่างไรไม่มีปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม

CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 14 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
(รวม VAT)
11
 • ความสำคัญของการบริหารเงินสด และ ความสัมพันธ์ของงบฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน 
 • ประโยชน์ของการจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์การดำเนินงานตามกิจกรรม
 • การเปลี่ยนแปลงของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ Workshop การจัดทำงบกระแสเงินสด
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 14 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
12
 • หลักเกณฑ์การบังคับใช้กฎหมาย Transfer Pricing
 • กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย Transfer Pricing
 •  เอกสารที่ต้องจัดทำเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 15 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
13
 • เรียนรู้ Model สำคัญสำหรับหัวหน้างาน เพื่อการบริหารงาน บริหารคน และบริหารตนเอง
 • นำ Model ต้นแบบไปปรับใช้เพื่อเสริมสร้างทีมงานและพัฒนาการทำงานของหัวหน้างาน
 • เพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.บดี ตรีสุคนธ์

วันที่ : 18 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
14
 • รายได้ตาม NPAEs บทที่ 18 รายได้ มีอะไรเปลี่ยน มีอะไรใหม่
 • การคำนวณและการบันทึกบัญชีเพื่อรับรู้รายได้กรณีต่าง ๆ
 • ตัวอย่างประเด็น " รายได้" ที่ ก.ล.ต. ตรวจพบจากการตรวจทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ปรีชา สวน

วันที่ : 19 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
15
 • 20 วิธีภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 วิธีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช่วยลดภาษี พร้อมการวางแผนที่กิจการไม่ควรพลาด
 • ประเด็นสำคัญที่ทำให้ ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ไม่ตรงกัน
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 19 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
16
 • 20 วิธีภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 วิธีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช่วยลดภาษี พร้อมการวางแผนที่กิจการไม่ควรพลาด
 • ประเด็นสำคัญที่ทำให้ ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ไม่ตรงกัน
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 19 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
17
 • เข้าใจความหมาย และประเภทของ ESG (Environmental, Social, Governance) อย่างถูกต้อง
 • ผลกระทบของ ESG ต่องานบัญชี
 • เตรียมความพร้อมและปรับตัวเข้ากับ ESG เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

วันที่ : 20 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
18
 • เครื่องมือทางการบัญชีในการบริหารจัดการและการควบคุมกำไรเพื่อสร้าง KPI สอดคล้อง OKRs
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินและบัญชีเพื่ออธิบายผลการดำเนินงาน การสร้าง KPI ในงานด้านบัญชีและการเงิน
 • การสร้าง OKRs ด้านการเงินและบัญชีในการจัดการเป้าหมายที่ช่วยให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
CPD บัญชี : 2.00
CPD อื่น : 4.00
CPA บัญชี : 2.00
CPA อื่น : 4.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 20 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
19
 • กฎหมายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ นายจ้าง และ HR
 • กรณีไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกระทบอย่างไร
 • สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายฉบับนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 20 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
20

-

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.อรัญญา นาคหล่อ

วันที่ : 21 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
21
 • การวางระบบและการจัดระบบเอกสารของงานการเงินเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • การปรับรูปแบบการทำงานเชิงรุกของแผนกการเงินให้ทันสถาณการณ์ปัจจุบัน
 • ควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตด้านงานการเงิน/cashier
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 21 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
22
 • กฎหมายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ นายจ้าง และ HR
 • กรณีไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกระทบอย่างไร
 • สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายฉบับนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 21 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมแคนทารี โคราช (จ.นครราชสีมา)
(รวม VAT)
23
 • ความสำคัญการจัดทำงบประมาณเพื่อวางแผนและควบคุมกำไร ลักษณะของงบประมาณแต่ละประเภท
 • ความแตกต่างระหว่าง OPEX Budget กับ CAPEX Budget และการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ 
 • การจัดทำงบประมาณดำเนินงาน และการจัดทำงบประมาณการเงิน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 21 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
24
 • เจาะประเด็นรายได้-รายจ่ายที่ต้องระวัง เช่น รายได้ตามสัญญาเช่า รายได้รับล่วงหน้า, เงินมัดจำ,เงินประกัน รายจ่ายต้องห้าม อันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 21 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
25

-

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์

วันที่ : 22 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมใบหยก สกาย โฮเท็ล แบงค็อค
(รวม VAT)
26
 • ความเชื่อมโยง ระหว่างกฎหมายแรงงาน กับผลประโยชน์พนักงานที่ฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของกฎหมายแรงงงานตั้งแต่เริ่มการทำงาน จนกระทั่งสิ้นสุดการจ้าง
 • ประเด็นสำคัญที่ทำผิดกันบ่อย ในการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าชดเชย และจุดบอดที่ฝ่ายบัญชีต้องระวัง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 26 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
27
 • เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติที่ดีของการสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนกับลูกค้า
 • สามารถวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เข้าใจพฤติกรรม และความคาดหวังของลูกค้าได้
 • สร้างแนวทางป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำกับลูกค้าท่านอื่น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

วันที่ : 26 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
28
 • ความเชื่อมโยง ระหว่างกฎหมายแรงงาน กับผลประโยชน์พนักงานที่ฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของกฎหมายแรงงงานตั้งแต่เริ่มการทำงาน จนกระทั่งสิ้นสุดการจ้าง
 • ประเด็นสำคัญที่ทำผิดกันบ่อย ในการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าชดเชย และจุดบอดที่ฝ่ายบัญชีต้องระวัง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 26 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
29

-

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

วันที่ : 27 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
(รวม VAT)
30

-

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

วันที่ : 27 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
31
 • วิธีการสรุป “สาระสำคัญ” แนวทางการนำเสนอ 1 สไลด์ 1 สถานการณ์
 • เทคนิคการสรุปเหตุการณ์ในการดำเนินงานที่สำคัญนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ
 • การนำเสนอกราฟ และตัวอย่างการนำเสนอเหตุการณ์ในงบการเงินตามสถานการณ์ต่าง ๆ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 27 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
(รวม VAT)
32
 • ทำอย่างไร? ให้ HR พ้นผิดจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องกำหนดขอบเขตของวัตถุประสงค์อย่างไร?
 • Pain Point การเก็บ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน HR จะต้องบริหารจัดการอย่างไร?
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 27 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
33
 • สิทธิประโยชน์พิเศษที่มีสิทธิ "หักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น"
 • ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักภาษีได้เพิ่มขึ้น มีวิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไร?
 • การตรวจสอบภาษีปี 2567 และประเด็นที่ต้องระวัง! อาจถูกตรวจสอบย้อนหลัง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 28 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
34
 • เจาะลึกปัญหาเอกสารบัญชี ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่ต้องระมัดระวัง
 • แนวทางแก้ไขการป้องกัน ข้อบกพร่อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเอกสารรับ–จ่ายทางบัญชี
 • เจาะลึก Case Study ที่เกี่ยวกับปัญหาเอกสารบัญชีที่พบจากการปฏิบัติงานของนักบัญชี
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 28 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
35
 • เทคนิคการรายงานภาพรวมการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่ผู้บริหารระดับสูง
 • เครื่องมือทางการเงินที่ช่วยวิเคราะห์งบการเงินให้ทันต่อสถาณการณ์
 • การวิเคราะห์สภาพคล่องและกระแสเงินสด สภาพหนี้ ความสามารถในการทำกำไร
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 28 Jun 2024
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba