Update ภาษีอากร

โดย

หัวข้อการสัมมนา

1. Update ภาษีอากร

2. แนวปฏิบัติใหม่ล่าสุด เหตุอันสมควรกรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเพื่อไม่ให้ถูกสรรพากรประเมิน

3. หลักเกณฑ์ใหม่การปิดอากรแสตมป์ จุดที่ต้องระวัง

- ต้องปิดอย่างไร หลักเกณฑ์ใหม่ใช้กับตราสารประเภทใดบ้าง

- ประเด็นความผิดและบทลงโทษของผู้ไม่ปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้อง

4. Update กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้

- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้กับเงินได้

             - นโยบายอัตราภาษี SMEs ในอนาคต

- การโอนย้ายทรัพย์สินจากบุคคลธรรมดามาเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญมีภาระภาษีอย่างไร

- หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นจัดทำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะ  บุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่ต้องยื่นพร้อมกับการยื่นแบบ

- ปัจจุบันคณะบุคคลยังมีอยู่หรือไม่ ถ้ามีจะเสียภาษีอย่างไร

- การคำนวณภาษีของบุคคลธรรมดา, ห้างหุ้นส่วนสามัญ

- ห้างหุ้นส่วนจะหักค่าใช้จ่ายอย่างไร

- ทรัพย์สินจะคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่

- การแบ่งกำไรจะมีภาระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มขึ้นหรือไม่

- การยกเลิกกฎหมายมาตรา 42(14) แห่งประมวลรัษฎากร เงินส่วนแบ่งของกำไรจาก  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีผลกระทบกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร 

- การเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้-รายจ่ายของกิจการขายอสังหาริมทรัพย์

- กิจการยังมีสิทธิเลือกรับรู้รายได้-รายจ่าย อีกหรือไม่

- ความแตกต่างจากหลักเกณฑ์เดิมกับหลักเกณฑ์ใหม่

- การเสียภาษีของกิจการที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5. สิทธิประโยชน์ทางภาษี

            - ประเด็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑ์ใหม่

            - การบริจาคเพื่อให้กิจการได้ประโยชน์สูงสุด

            - ใบอนุโมทนาหรือหนังสือขอบคุณไม่ได้ระบุจำนวนเงินจะนำมาลงรายจ่ายบริจาคได้หรือไม่

            - กรณีนำสินค้าของกิจการไปบริจาคจะใช้ในราคาใดในการลงรายจ่าย

            - ต้องออกใบกำกับภาษีและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

            - นำทรัพย์สินเก่าไปบริจาคจะลงรายจ่ายได้หรือไม่ และใช้ราคาตลาดหรือราคาคงเหลือตามบัญชี

6. ประเด็นการจัดทำใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้ และการจัดทำรายงาน  าษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์สรรพากร

           - กรณีลูกค้าไม่ทราบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีต้องทำอย่างไร

           - ถ้าลูกค้านำเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้อื่นมาให้จะทราบได้อย่างไร ถ้าออกไปจะมี   ความผิดหรือไม่

           - ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเป็นคนต่างชาติ/บริษัทต่างประเทศจะต้องระบุ เลข ประจำตัวผู้เสียภาษีด้วยหรือไม่

           - เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก และคำว่า สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่.... ของผู้   ออกใบกำกับใช้พิมพ์ดีด/ประทับตรายาง/เขียนด้วยหมึกทำได้หรือไม่

           - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ จะประทับตรา เขียนด้วยหมึก   หรือพิมพ์ดีดได้หรือไม่

           - ถ้าผู้ซื้อ/ผู้รับบริการได้รับใบกำกับภาษีที่ผู้ออก ออกไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนจะขอคืนภาษีได้หรือไม่

           - ลูกค้าไม่ให้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะมีทางแก้อย่างไร

           - การจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่

7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


FaLang translation system by Faboba