Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56

Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2562 และก้าวทัน IFRS ฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในอนาคต

โดย

หัวข้อการสัมมนา

1. สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2562

2. ทิศทางของมาตรฐานในอนาคต กับความเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสู่ราคามูลค่ายุติธรรมประเด็นที่ต้องเตรียมความพร้อมและระมัดระวัง

3. การบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง การวัดมูลค่าเริ่มต้นของเครJองมือป้องกันความเสี่ยง

4. ลักษณะของการดำเนินงานที่ถูกพิจารณาให้เข้าข่ายการเป็นกลุ่มกิจการ อะไรคือสาเหตุสำคัญของการต้องถูกตีความเป็นกลุ่มกิจการ ทิศทางและรูปแบบการพิจารณาที่นักบัญชีควรทราบ

- ประเด็นสำคัญของการจัดการงานบัญชีสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

- Update ความเปลี่ยนแปลงกับประเด็นที่นักบัญชีต้องติดตาม

5. ปัญหาและผลกระทบของการเปิดเผยรายการส่วนร่วมการงาน ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง และติดตามความเคลื่อนไหว

6. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจการในเครือ ลักษณะของกิจการในเครือเงJอนไข และสิ่งที่มาตรฐานกำหนด

7. แนวโน้มการเปิดเผยราคามูลค่ายุติธรรม กับ TFRS 13 สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมต่างกันหรือไม่กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ รูปแบบและวิธีการเปิดเผยรายการที่สำคัญ 

8. สาระสำคัญของการนำเสนอรายการในงบการเงิน รายละเอียดความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงรายการในงบการเงินที่นักบัญชีต้องทราบ

9. แนวทางการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ รูปแบบของธุรกรรมสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยการประยุกต์ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน ในการรับรู้รายได้อย่างถูกต้อง

10. ทำความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่าฉบับใหม่ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  และแนวทางรับมือ

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

FaLang translation system by Faboba