Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56

การเเก้ไขปัญหาจากประเด็นที่พบจากการปฏิบัติงาน พร้อมวิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง

โดย

หลักสูตร

การเเก้ไขปัญหาจากประเด็นที่พบจากการปฏิบัติงาน พร้อมวิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง

หัวข้อการสัมมนา

1. กิจการมีเงินฝากธนาคารจะต้องแยกแสดงรายการต่างหากจากเงินสดหรือไม่ และการบันทึกบัญชีจะแยกหรือรวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2. กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้าทั่วไป ขายสินค้าโดยการส่งออก ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง และขายสมาชิกหนังสือพิมพ์นิตยสารมีหลักเกณฑ์อย่างไร

3. กิจการที่มีการให้บริการเกิน 1 รอบบัญชีกิจการจะรับรู้รายได้ในการบันทึกบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิอย่างไร

4. ปัญหาการรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ขายอสังหาริมทรัพย์ หรือกิจการผ่อนชำระ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

5. กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อได้รับเงินทำได้หรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไรในการบันทึกบัญชี

6. ปัญหาการบันทึกบัญชีการซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ ดอกเบี้ยเช่าซื้อจะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย

7. การซื้อที่ดินพร้อมอาคาร จะต้องแยกมูลค่าที่ดินออกจากอาคารหรือไม่ มีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างไร

8. ซื้ออาคารชุด (คอนโด) จะต้องแยกมูลค่าของที่ดินออกจากอาคารหรือไม่ หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

9. กิจการจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรงเสมอไปหรือไม่ มีหลักเกณฑ์เลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

10. การแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์เพื่อคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องทำกับสินทรัพย์ทุกชนิดหรือไม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไร

11. กิจการจะเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อใด และจะหยุดคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เมื่อใด

12. ประมาณการหนี้สินกิจการจะต้องทำหรือไม่ และจะจัดอยู่ในประเภทหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน

13. มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการตั้งค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

14. การให้กิจการในเครือเข้ามาใช้พื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ กิจการจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร จะต้องคิดค่าเช่าหรือค่าบริการกับกิจการในเครือหรือไม่

15. สัญญาเช่า (Lease) มีกี่ประเภท และมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอย่างไรที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือค่าเช่า

16. กิจการซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) กิจการจะบันทึกบัญชีเป็นค่าเช่าหรือสินทรัพย์

17. ผลขาดทุนสะสมของกิจการจะเกินส่วนของเงินทุนได้หรือไม่ มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีอย่างไร

18. มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการกำหนดนโยบายการบัญชี และกิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อใด

19. การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์จะบันทึกบัญชีแยกหรือรวมกัน และวิธีการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์

20. เมื่อลูกหนี้ถึงกำหนดชำระเงิน แต่ไม่สามารถชำระเงินได้กิจการจะตัดจำหน่ายหนี้สูญได้อย่างไรบ้าง

21. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีของเงินลงทุนชั่วคราวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

22. การกู้ยืมเงินจะต้องคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หรือไม่ และกิจการจะตั้งดอกเบี้ยค้างรับเกิน 1 ปีได้หรือไม่

23. ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการจะรับรู้ภาษีเงินได้อย่างไร และวิธีการบันทึกบัญชี

24. มีวิธีพิจารณาอย่างไรจึงจะถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพี่อการลงทุน และปัญหาในการบันทึกบัญชี

25. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

FaLang translation system by Faboba