Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56

ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่ Modern Accountant

โดย

หลักสูตร

“ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่ Modern Accountant”

หัวข้อสัมมนา

  1. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบกฏหมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและสิ่งสำคัญที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติตามกฏหมายบัญชี

           - ระยะเวลาการลงรายการทางบัญชีและการปิดบัญชี

           - งบการเงินและรายงานบัญชีที่ต้องจัดทำ

           - บทลงโทษนักบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

  1. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบด้านบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ต้องจัดทำ

           - วิธีการตรวจสอบเอกสารและปรับปรุงเอกสารหลักฐานให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

           - เทคนิคการตรวจสอบเพื่อลดข้อผิดพลาดในงบการเงิน

  1. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบแนวปฏิบัติในการวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควมคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพ

           - การวางระบบบัญชีของธุรกิจที่นักบัญชีและผู้บริหารควรทราบ

           - การจัดระบบและออกแบบเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้อง

           - การวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมและป้องกันการทุจริต

  1. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบมาตรฐานรายงานทางการเงินในปัจจุบันและแนวทางการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคต

  1. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบการจัดทำบัญชีและปัญหาในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผู้ทำบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อมาใช้มาตรฐาน SMEs

           - ต้นทุนการกู้ยืม

           - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

           - การรับรู้รายได้

           - การจัดทำงบการเงิน

           - อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างไว้เพื่อขายหรือหาประโยชน์

           - ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

  1. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงิน

  2. การเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีอาเซียน ต้องศึกษาและเตรียมอะไรบ้างและบัญชีของแต่ละประเทศแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

  1. เตรียมพร้อมรับมือเพื่อก้าวสู่ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

  2. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 

FaLang translation system by Faboba