แจ้งยืนยันการลงลายมือชื่อสำหรับสิ้นปี 2560

โดย

 สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่าน มาถึงเดือนสุดท้ายของปี 2560 แล้วนะครับ MR.CPD มีข่าวดีๆ มาเล่าให้ฟังเช่นเคยครับ อาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อ้างถึงข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่าลืมแจ้งยืนยันการลงลายมือชื่อสำหรับสิ้นปี 2560

ตามข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 ที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และเพื่อให้กระบวนการบังคับใช้จรรยาบรรณดำเนินโดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม ในการพิจารณาเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องประกอบวิชาชีพโดยมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จได้และต้องประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร เพื่อป้องกันมิให้มีการแอบอ้างใช้ชื่อของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้แจ้งรายชื่อและยืนยันรายชื่อกิจการที่ท่านได้ลงลายมือชื่อต่อสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ โปรดดำเนินการยืนยันรายชื่อกิจการที่ท่านได้มีการลงลายมือชื่อตรวจสอบในปี 2560 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบบริการออนไลน์บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่
http://eservice.fap.or.th/fap_registration/index.php

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนและรายชื่อกิจการที่ได้แจ้งไว้ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวิชาชีพบัญชีก่อนผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชี

กรณีที่ตรวจพบว่ามีการแจ้งงวดบัญชีผิด สามารถเข้าเมนู “แก้ไขการแจ้งการสอบบัญชี” ในระบบการแจ้งรายชื่อฯ เพื่อดำเนินการแก้ไข แต่สามารถแก้ไขได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการยืนยันเท่านั้น จึงแนะนำให้ท่านตรวจสอบงวดบัญชีให้ถูกต้องก่อนการยืนยัน มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถแก้ไขงวดบัญชีโดยใช้เมนูแก้ไขได้อีก และท่านจะต้องยกเลิกรายการนั้นและดำเนินการแจ้งรายชื่อกิจการใหม่อีกครั้ง

กรณีที่แจ้งวันที่ลงลายมือชื่อผิด สามารถแก้ไขได้ในเมนู “ยืนยันการแจ้งการสอบบัญชี” โดยเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขและเปลี่ยนวันที่ลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง

กรณีที่ได้แจ้งรายชื่อกิจการไว้ว่าจะลงลายมือชื่อในปี 2560 แต่มิได้ลงลายมือชื่อด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามภายในปี 2560 ขอให้ยกเลิกรายการนั้นออกจากปีที่ลงลายมือชื่อ 2560 โดยหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ท่านจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในระบบการแจ้งรายชื่อฯ ได้จนกว่าจะได้ดำเนินการยืนยันรายการของปี 2560

เพื่อประโยชน์และลดความเสี่ยงในการทำงาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกท่าน อย่าลืม!! ดำเนินการยืนยันรายชื่อกิจการที่ท่านได้มีการลงลายมือชื่อตรวจสอบในปี 2560 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี้ ผ่านระบบบริการออนไลน์บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงด้วยนะครับ สวัสดีครับ


บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT ธันวาคม 2560

                       สนใจสมัครสมาชิกคลิก
                      

FaLang translation system by Faboba