ช้อป ช่วย ชาติ

โดย

 


รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาอีกครั้งในช่วงสิ้นปีนี้ หลายท่านรอคอยเตรียมกุมเงินในกระเป๋าเตรียมพร้อมที่จะช้อปปิ้งเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวเหมือนปีที่ผ่านมา จากการประกาศกระทรวงการคลัง กฎกระทรวงฉบับที่ 333 หลักใหญ่ใจความสำคัญคล้ายเดิม แต่สำหรับในครั้งนี้มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีที่กำลังอบรมกันอย่างขะมักเขม้น ดังใจความข้อที่ 1 ในประกาศระบุไว้ว่า

ข้อ 1 กำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

กล่าวคือ หากเป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 ธันวาคม 2560 จะได้สิทธิหักค่าลดหย่อนจำนวน 15,000 บาท (รวม VAT แล้ว) และสินค้าหรือบริการที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ได้แก่ สินค้าหรือบริการทุกประเภทที่อยู่ในระบบ VAT  ฉะนั้น หากในช่วงนี้ท่านเข้าอบรมสัมมนากับทางธรรมนิติ บุคคลธรรมดาขอใบกำกับภาษี ก็สามารถนำไปหักลดหย่อนได้เช่นเดียวกัน แต่มีสินค้าบางประเภทที่ยกเว้น ได้แก่
• ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
• ยาสูบ
• ค่าน้ำมันและก๊าซที่ใช้เติมยานพาหนะ
• การซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเรือ
• ค่าท่องเที่ยวและที่พักโรงแรม

**ผู้ที่ใช้สิทธิต้องได้รับเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเท่านั้น**


Lifestyle : Special
วารสาร : CPD&ACCOUNT ธันวาคม 2560

                       สนใจสมัครสมาชิกคลิก
                      

FaLang translation system by Faboba