Update ข่าวสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี

โดย

 สวัสดีปีใหม่ครับ ท่านสมาชิกวารสาร CPD & Account ทุกท่าน ขอเริ่มต้นปีด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นความสำคัญในการยื่นงบการเงินให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์ โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ รวมทั้งเพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของประเทศอย่างครบถ้วน

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งใช้สำหรับการยื่นงบการเงินตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยได้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

โดยมีประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงประกาศหลักเกณฑ์การยื่นงบการเงินคือ ในการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีใช้ Username และ Password ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แทนการลงลายมือชื่อในงบการเงิน สำเนารายงานประจำปี สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบ ส.บช.3 และแบบ ส.บช.3/1 โดยการขอรับ Username และ Password ให้ยื่นขอต่อกองข้อมูลธุรกิจ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 - 6 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
(1) แบบคำขอรับ Username และ Password
(2) หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับ Username และ Password เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง
(3) สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(4) กรณีมอบอำนาจให้แสดงต้นฉบับบัตรประชาชนและแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(5) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) แล้ว ไม่ต้องยื่นงบการเงินด้วยตนเองหรือนำส่งทางไปรษณีย์อีกต่อไปด้วยครับ เว้นแต่กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ยื่นงบการเงินโดยไม่ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้ยื่นด้วยตนเองหรือนำส่งทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และต้องยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกครั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย จึงจะถือว่าเป็นการยื่นงบการเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ครับ

นอกจากนี้ ยังมีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินประจำปี  ออกมาควบคู่กันด้วยครับ 2 ฉบับด้วยคือ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินประจำปี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th


บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT มกราคม 2560


FaLang translation system by Faboba