การรับงานสอบบัญชี

โดย

 


การหางานสอบบัญชี

เนื่องจากการหางานสอบบัญชีไม่สามารถทำได้เหมือนอาชีพอื่น จะโฆษณามิได้ รวมทั้งการออกหนังสือเวียนเพื่อเสนอตัวให้กับผู้ประกอบกิจการก็ไม่ได้เช่นกัน จะผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ การหางานสอบบัญชีจึงเกิดขึ้นในวงแคบ เริ่มจากตัวผู้สอบบัญชีเอง ซึ่งควรพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บุคลิก ผู้สอบบัญชีที่มีลักษณะเก็บตัวไม่สุงสิงกับผู้ใดทำให้โอกาสจะพบปะผู้คนมีน้อย ย่อมทำให้โอกาสที่จะทำให้ผู้อื่นรู้จักน้อยตาม ผิดกับลักษณะที่เป็นคนมีอัธยาศัยที่ดี มนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม เป็นที่รู้จักหรือทำให้ผู้อื่นรู้จักได้รวดเร็วโอกาสย่อมมีมากกว่า ท่าทางเป็นมิตร ไม่วางตัวข่มผู้อื่น บุคลิกไม่ใช่เพิ่งเกิดตอนสอบได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่ละคนย่อมมีบุคลิกในรูปแบบของตน คนที่เงียบเก็บตัวจึงมีโอกาสรู้จักคนน้อยย่อมจะไม่เป็นที่รู้จัก สำหรับคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเพื่อนมากย่อมได้เปรียบ 

2. อุปนิสัย เป็นส่วนสำคัญในการติดต่อและคบหา ต้องมีความเป็นกันเองและจริงใจ มีจิตสำนึกที่ดีในการกระทำต่อผู้อื่น เอื้ออารีต่อกัน ไม่หวังแต่ได้ หรือเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน ในการรู้จักผู้ใดจึงต้องแสดงให้บุคคลนั้นศรัทธาในตัวเราและเชื่อมั่น หากทำได้โอกาสที่จะทำให้ได้งานย่อมไม่ยากเกิน

3. วิธีการหางาน เป็นเรื่องที่ผู้สอบบัญชีต้องตระหนักเนื่องจากขอบเขตการหางานไม่ได้เปิดกว้างเหมือนอาชีพทั่วไป จึงต้องใช้เวลาในการงานในรูปแบบของตนเอง ซึ่งแลกเปลี่ยนกับผู้สอบบัญชีด้วยกันเองหรือผู้ร่วมวิชาชีพ 
• ทำให้เป็นที่รู้จัก การที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีผู้ใดรู้แล้วหรือไม่ ควรทำให้เพื่อนๆ ได้รับรู้และเพิ่มวงกว้างให้มากขึ้นโดยมิได้โฆษณา การเข้าสังคมในงานต่างๆ ก็ควรเปิดโอกาสตัวเองในการแนะนำ เช่น แลกนามบัตร หรือแนะนำตัวเอง นอกจากกลุ่มเพื่อนที่เรียน รุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อนร่วมวิชาชีพ การฝากตัวไว้กับอาจารย์ที่สอนบัญชี เครือญาติ และบุคคลที่รู้จัก
• การให้ความรู้ ผู้สอบบัญชีเป็นบุคคลที่มีความรู้จงหาโอกาสให้ความรู้เพื่อสร้างความศรัทธา เช่น การเข้าเป็นสมาชิกในเฟซบุ๊กกลุ่มเพื่อนวิชาชีพ สมาชิกในกลุ่มไลน์เพื่อนวิชาชีพ มีโอกาสจงให้ความรู้เพื่อให้เพื่อนสมาชิกรู้ว่าเป็นบุคคลที่ให้ความรู้ ความศรัทธาก็จะเกิด
• การทำกิจกรรม ในกรณีที่มีกลุ่มวิชาชีพบัญชีทำกิจกรรมจงถือโอกาสไปร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างสัมพันธ์และทำให้เกิดความต่อเนื่องต่อไปในภายหน้า
• เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วพิจารณาความพร้อมที่จะสามารถไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาคณะบัญชีหรือรุ่นน้อง ก็ควรเสนอตัวไปตอบแทนสังคมเพื่อสร้างโอกาสให้ตนเอง

บางส่วนจากบทความ “การรับงานสอบบัญชี” โดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ คอลัมน์ ตรวจสอบบัญชี วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 37 ฉบับที่ 436 เดือนมกราคม 2018 หน้า 110-118


ตรวจสอบบัญชี : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
วารสาร : เอกสารภาษีอากร มกราคม 2561FaLang translation system by Faboba