วิธีการออกใบกำกับภาษีที่มีลักษณะเป็นแบบเอกสารออกเป็นชุด

โดย

 ใบกำกับภาษีมีวิธีการจัดทำด้วยกัน 2 แบบ คือ 
1. พิมพ์จากโรงพิมพ์
2. พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป รวมกับเอกสารการค้าอื่นเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับในชุดเดียวกันและใบกำกับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรก จะต้องมีข้อความ
1. ใบกำกับภาษี
2. ชื่อ-ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกใบกำกับภาษี
3. คำว่า เอกสารออกเป็นชุด 
และหากใบกำกับภาษีมีข้อความตาม 1-3 จะตีพิมพ์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด ออกจากคอมพิวเตอร์ หรือด้วยวิธีการใดก็ได้ สามารถขอคืนภาษีซื้อได้ แต่หากรายการ 1-3 รายการข้างต้นมาจากคอมพิวเตอร์ รายการอื่นๆ ต้องมาจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จึงจะสามารถขอคืนภาษีซื้อได้

รายการอื่นๆ เช่น
- ชื่อที่อยู่ของผู้รับใบกำกับภาษี
- หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีและหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
- ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
- มูลค่าของสินค้าหรือของบริการที่ยังไม่รวม VAT และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่แยก ออกมาจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน
- วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

อ้างอิง มาตรา 86/4 ตามประมวลรัษฎากร และ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542


LIFESTYLE : Special
วารสาร : CPD&ACCOUNT กุมภาพันธ์ 2561


FaLang translation system by Faboba