นิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชีหรือสอบบัญชีจะต้องรักษาสถานภาพอย่างไร

โดย

 สวัสดีท่านสมาชิกวารสารทุกท่านครับสำหรับในช่วงต้นเดือนนี้วันที่ 7 8 และ 9 มีนาคม ทางฝ่ายบริการสมาชิกได้จัด
สัมมนาพิเศษฟรีให้กับสมาชิก ไปรับฟังความรู้ข่าวสารด้านภาษีอากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและการกรอกแบบ
ภ.ง.ด.50 หวังว่าคงจะได้รับความรู้จากท่านวิทยากรกันอย่างเต็มอิ่มนะครับ

ฉบับนี้มีข่าวสารมาฝากเช่นเคยครับ อ้างถึงประกาศจากสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับ การรักษาสถานภาพของนิติบุคคลที่
ให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำบัญชีเมื่อจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ท่านสมาชิกทุกท่านจะต้อง
ดำเนินการอย่างไรบ้าง

1. การต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล
นิติบุคคลต้องต่อทะเบียนนิติบุคคลทุก 3 ปีนับจากวันจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพ และให้ดำเนินการต่ออายุภายใน
3 เดือน ก่อนครบ
กำหนด 3 ปี โดยดำเนินการดังนี้
1.1 ดาวน์โหลดคำขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล (สวบช.5.2)
1.2 ชำระค่าดำเนินการต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 2,000 บาท

2. การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน เพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม
โดยดำเนินการต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีทุกปี ดังนี้
2.1 ดาวน์โหลดคำขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม(สวบช. 5.3)
พร้อมแนบหลักฐานและรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 เดือน
• สำเนาหลักประกัน
• สำเนางบการเงินของปีล่าสุด (ข้อมูลจากงบการเงินที่ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้วหรือ ข้อมูลคาดการณ์
จากงบการเงิน
ล่าสุดที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี)
• หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
2.2 ชำระค่าดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม จำนวน 400 บาท

3. การแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล/การเลิกการให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำบัญชี
นิติบุคคลต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหรือการเลิกการให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำบัญชีต่อ
สภาวิชาชีพบัญชีภายใน
15 วันนับแต่วันที่ได้มีการแก้ไขข้อมูลหรือวันที่เลิกการให้บริการ (แล้วแต่กรณี) โดยดำเนินการดังนี้
3.1 ดาวน์โหลดบันทึกแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล (สวบช.5.1) พร้อมแนบหลักฐานและรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 เดือน
• สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าได้ยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือยกเลิกการให้บริการด้านการสอบบัญชี
หรือด้านการทำบัญชี
(แล้วแต่กรณี)
• หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
3.2 ชำระค่าดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อมูลนิติบุคคลจำนวน 500 บาท

4. การแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามในระหว่างรอบปีบัญชี
โดยดำเนินการต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน
4.1ดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม (สวบช. 5.4)
พร้อมแนบหลักฐานและรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 1 เดือน
• สำเนาหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม
• หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
4.2 ชำระค่าดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามจำนวน 200 บาท
ทั้งนี้
ท่านสมาชิกที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทําบัญชีสามารถนำส่งเอกสารตามข้อ 1-4 ต่อสภาวิชาชีพบัญชี
ผ่านช่องทาง
1 เคาน์เตอร์ ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชีชั้น 1 หรือ
2 ไปรษณีย์สภาวิชาชีพบัญชี (ส่วนทะเบียน) เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110 (สำหรับท่านที่เลือกช่องทางไปรษณีย์ต้องแนบหลักฐานการชำระเงินใบ pay in)


บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT มีนาคม 2561


FaLang translation system by Faboba