รู้หรือไม่กรณีใดบ้างที่ต้องเสีย VAT 0% 7% หรือยกเว้น

โดย

 


การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเกิดจาก
1. การขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักร
2. การนำเข้าสินค้า
3. การให้บริการที่ทำต่างประเทศและนำบริการนั้นเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร

• หากมี 3 เหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เกิดขึ้น ผู้ประกอบการต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โดยใช้แบบ ภ.พ.30 หรือ ภ.พ.36 แล้วแต่กรณี

• ในกรณีที่จะนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 % นั้นต้องเกิดจากการ
1. ขายสินค้าหรือให้บริการโดยการส่งออก
2. การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเลที่กระทำโดยผู้ประกอบ
การที่เป็นนิติบุคคล
3. การขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจตาม
โครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
4. การขายสินค้าหรือ การให้บริการกับองค์การสหประชาชาติทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ
สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่สถานกงสุล
5. การขายสินค้าหรือการให้บริการระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือระหว่าง
ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่อยู่ในเขตปลอดอากรไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดียวกันหรือไม่
หรือระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตปลอดอากร

• ในกรณียกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. กิจการที่ถูกกำหนดในมาตรา 81 ตามประมวลรัษฎากรได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.thLIFESTYLE : Special
วารสาร : CPD&ACCOUNT เมษายน 2561


FaLang translation system by Faboba