ความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด.50 กับรายได้ตาม ภ.พ.30

โดย

 


ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 เป็นการรับรู้รายได้ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบหลักเกณฑ์
การรับรู้รายได้ ดังตารางต่อไปนี้

 
ตารางแสดงความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด.50 กับรายได้ตาม ภ.พ.30
รายการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
1. การขายสินค้า - หลักทั่วไป เกณฑ์สิทธิ เมื่อส่งมอบสินค้า
2. เช่าซื้อ ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ เช่นเดียวกัน ดู ป.36/2536 ประกอบ
3. กรณีส่งออก - หลักทั่วไป
- ราคา

รับรู้รายได้เมื่อส่งมอบหรือ
โอนความเสี่ยง ตามที่ตกลงกัน

รับรู้ VAT เมื่อผ่านพิธีศุลกากร FOB
มาตรา 79 (1)

4. การให้บริการ - หลักทั่วไป

เกณฑ์สิทธิตามส่วนของงาน
ที่ทำเสร็จ
เมื่อรับชำระราคา

5. เงินสนับสนุน/ช่วยเหลือ รับรู้รายได้ ไม่นับเป็นฐานภาษี
6. ค่าปรับ/สินไหม รับรู้รายได้ ไม่นับเป็นฐานภาษี
7. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รับรู้รายได้ ไม่นับเป็นฐานภาษี
8. ส่งออกสินค้า รับรู้รายได้ (มาตรา 70 ตรี) ส่งออกอัตรา 0
9. ขายทรัพย์สินเก่า รับรู้เฉพาะส่วนที่เป็นกำไร รับรู้ VAT ทั้งจำนวน
10. บริจาคสินค้า ถือเป็นรายจ่าย รับรู้ VAT (บางกรณี)
11. แจกสินค้า ถือเป็นรายจ่าย รับรู้ VAT
 12.ดอกเบี้ย เงินปันผล รับรู้รายได้ ไม่นับเป็นฐานภาษี


LIFESTYLE : Special
วารสาร : CPD&ACCOUNT มิถุนายน 2561


FaLang translation system by Faboba