คุณเจอปัญหาด้านภาษีกับการให้ “สวัสดิการ” กับพนักงานไหม?

โดย

 


คำว่า สวัสดิการ คือ การบริการที่บริษัทจัดให้มีเพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวกสบายในการทำงานหรือได้รับประโยชน์
นอกเหนือจากเงินเดือน เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ตามประมวลรัษฎากร สวัสดิการ จึงถือเป็นเงินได้พึงประเมิน
ที่จะต้องนำมาคำนวณภาษีตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรที่ว่า “เงินได้พึงประเมิน " หมายความว่า เงินได้อันเข้าลักษณะ
พึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินได้ที่กล่าวนี้ให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับ ซึ่งอาจคิดคำนวณ
ได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตาม
มาตรา 47 ทวิ ด้วย แต่รู้หรือไม่ว่าการให้สวัสดิการบางตัวไม่ต้องนำมาเสียภาษีและพนักงานหรือฝ่ายบุคคลสามารถที่จะนำไป
ใช้ในการวางแผนภาษีได้ เช่น
• ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะ ซึ่งลูกจ้างหรือผู้รับหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรือผู้รับทำงานให้ ได้จ่ายไปโดยสุจริต ตามความ
จำเป็นเฉพาะ
• ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยอัตราค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง (ตามกรมบัญชีกลาง)
• เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินสิบล้านบาท
ตลอดปีภาษีนั้น
• ค่าเครื่องแบบพนักงาน
• เงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ หรือจ่ายแทนลูกจ้างเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับ (ก) ลูกจ้าง สามี ภริยา
บุพการีหรือผู้สืบสันดาน ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับการรักษาพยาบาลที่กระทำใประเทศไทย
(ข) ลูกจ้างในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศในขณะที่ปฏิบัติการตามหน้าที่ในต่างประเทศเป็นครั้ง
คราวทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้นและเงินได้อื่น ๆ อีกมากมายที่นายจ้างให้กับลูกจ้าง

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหลักสูตร
หลักสูตร : การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงานและ 55 เทคนิคการเขียนระเบียบสวัสดิการพนักงาน (Welfare)
คลิก???? https://bit.ly/2J4Ta7C เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการ 55 สวัสดิการ
ที่สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องเขียนเองเกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : คุณเจอปัญหาด้านภาษีกับการให้ “สวัสดิการ” กับพนักงานไหม?
FaLang translation system by Faboba