สมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร : Update ประเด็นสำคัญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พร้อมการปรับปรุงรายการเพื่อเตรียมรับมือมาตรฐานในอนาคต

โดย

 Update ประเด็นสำคัญในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน พร้อมการปรับปรุงรายการ
เพื่อเตรียมรับมือมาตรฐานในอนาคต


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม.


  สัมมนาฟรี! สมาชิกวารสาร เอกสารภาษีอากร
  วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 โรงแรมแมนดาริน
  โดย อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนหลายแห่ง)

 
  1. แนวโน้มที่สำคัญในการเปลียนแปลงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  2. การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบันข้อสังเกตที่สำคัญ

  3. ทำความเข้าใจ ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากรในเรื่องรายได้
  - เงื่อนไขทางภาษีอากรและการบัญชีในการรับรู้รายการ
  - การจัดรายการบัญชีสำหรับสรุปข้อแตกต่างทาบัญชีกับภาษีอากร
  - สิทธิประโยชน์ทางภาษีสามารถนำมารับรู้รายการทางบัญชีได้หรือไม่

  4. ข้อพิจารณาระหว่างมาตรฐาน NPAEs และมาตรฐานการายงานทางการเงินที่สำคัญ
  - การแสดงรายการและจัดทำงบการเงิน
  - สินค้าคงเหลือ
  - งบกระแสเงินสด

  5. การปรับปรุงรายการและการเตรียมความพร้อมรับมือมาตรฐานในอนาคต
  - แนวคิดการจัดผังบัญชี
  - การแก้ไขและปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง จำเป็นหรือไม่
  - การจัดเตรียมทีมงานทางด้านบัญชีและการเงิน

  6. แนวคิดการเปลี่ยนแปลงจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชีที่สำคัญ
  

 


≡ รายละเอียด
 

 
  กำหนดการสัมมนา
  รอบที่ 1 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 (เวลา 13.15-16.30 น.)
  รอบที่ 2 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09.00-12.15 น.)
  รอบที่ 3 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 (เวลา 13.15-16.30 น.)
  รอบที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09.00-12.15 น.)
  รอบที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 (เวลา 13.15-16.30 น.)

  อัตราค่าสัมมนา

  1. สมาชิก เอกสารภาษีอากร ฟรี1 สมาชิกต่อ 1 ท่าน และ หากต้องการนับชั่วโมงผู้ทำ บัญชี จะต้องเสียค่าใช้จ่าย
  ราคาท่านละ 321 บาท (รวม VAT แล้ว) พร้อมรับฟรีเอกสารประกอบสัมมนา “Update ประเด็นสำคัญในการปฏิบัติงาน
  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” จำนวน 1 เล่ม
  2. ผู้ติดตามสมาชิก เอกสารภาษีอากร / สมาชิก HR นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ ราคาท่านละ 642 บาท (รวม VAT แล้ว)
  3. สมาชิก CPD ใช้สิทธิสมาชิกได้1 ท่านเท่านั้น นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ ราคาท่านละ 642 บาท (รวม VAT แล้ว)
  4. บุคคลทั่วไป นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ราคาท่านละ 749 บาท (รวม VAT แล้ว)

  พร้อมรับฟรี! (เฉพาะผู้ติดตาม,สมาชิกเอกสารภาษีอากร,บุคคลทั่วไปเท่านั้น)
  ✦ หนังสือ เจาะประเด็นมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญต่อธุรกิจ จำนวน 1 เล่ม 
  ✦ เอกสารประกอบสัมมนา “Update ประเด็นสำคัญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” จำนวน 1 เล่ม

  สิ่งที่สมาชิกต้องนำมาในวันสัมมนาพิเศษ
  1. บัตรสมาชิก
  2. บัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ
  3. บัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะท่านที่นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี)
  4. เงื่อนไขการอบรมและการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีแจ้งเลขผู้ทำบัญชีชื่อ นามสกุล ของผู้ทำบัญชีและ E-mail
  ต่อเจ้าหน้าที่ขณะสำรองที่นั่ง เพื่อใช้ดำ เนินการในการออกหนังสือรับรองผู้ทำบัญชี

  คำเตือน สำหรับท่านสมาชิก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
  - การเข้าสัมมนาต้องมีบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษฟรีเท่านั้น
  - กรณีไม่นำบัตรเข้าสัมมนามาด้วยต้องชำระค่าสัมมนาทุกกรณี แม้จะมีการสำรองที่นั่งและมีรหัสสำรองที่นั่งแล้วก็ตาม
  ในราคา 642 บาท (รวม VATแล้ว)
  - ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ใน วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 08.30-17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง)
  วันเสาร์ 08.30-12.00 น.
  - สำหรับสมาชิก กรุณาสำรองที่นั่งเมื่อได้รับบัตรเข้าสัมมนาฟรีแล้ว!
  - ท่านสมาชิกที่โทรสำรองที่นั่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบได้และถ้าต้องการยกเลิกสัมมนา กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า
  - กรณีไม่แจ้งล่วงหน้าท่านอาจถูกตัดสิทธิเข้าสัมมนาฟรีครั้งต่อไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองสัมมนา
  เมื่อที่นั่งเต็ม
 
  โปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น
  - สําหรับสมาชิกสมัครใหม่หรือต่ออายุสมาชิกวารสารรับสิทธิ์เข้าสัมมนา ฟรีทันที 1 ท่าน
  - โปรโมชั่นลดพิเศษ! 10-50%
  - หนังสือออกใหม่ล่าสุด ปี 2561
  - หนังสือ TAX Accounting การบัญชีภาษีอากรแบบมืออาชีพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
  - หนังสือ การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น
  - หนังสือ เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 13)
  - หนังสือ เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย คนไทยไปทำงานในต่างประเทศ
  *พร้อมรับของสมนาคุณพิเศษในงาน*ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
โทรศัพท์ 02-555-0701
วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 08.30-17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง เวลา 12.00-13.00 น.) วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น.ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba