ประเด็นที่ตรวจพบเพื่อให้กิจการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

โดย

 


ข้อบกพร่องในรายการ “เงินสด” ที่ผู้สอบบัญชีมักตรวจพบ

กิจการที่มีระบบบัญชีที่ดีมักจะมีเงินสดอยู่ในระบบเงินสดย่อย ส่วนกิจการขนาดเล็กที่เจ้าของคนเดียวอาจมีการใช้เงินสดปะปน
เงินส่วนตัว ทำให้เกิดความเสี่ยงในข้อมูลที่บันทึกบัญชี การตรวจสอบบัญชีจึงต้องเพิ่มปริมาณการตรวจสอบให้มั่นใจของ
รายการเงินสด ซึ่งข้อบกพร่องในรายการเงินสดที่ผู้สอบบัญชีมักตรวจพบ แล้วนำเสนอให้กิจการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข มีดัง
ต่อไปนี้

การมียอดคงเหลือเงินสดมากเกินความจำเป็น ในการดำเนินธุรกิจหากมีเงินสดมากเกินความจำเป็น คงมีคำถามในใจว่า
จะเก็บเงินสดไว้เยอะขนาดนี้เพื่ออะไร ทั้งไม่ปลอดภัย และยังไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน หลักการจัดการของนักบริหารควรมี
เงินสดเท่าที่จำเป็น และนำเงินสดส่วนเกินไปหาผลตอบแทนที่ปลอดภัยจะดีกว่า

• การมียอดเงินสดคงเหลือด้านเครดิต ซึ่งต้องพิจารณาว่าเกิดจากสาเหตุใด หากเกิดจากการบันทึกบัญชีตามเอกสารการ
เบิกจ่ายชนิดไม่พิจารณาตามข้อเท็จจริง คงต้องถึงเวลาให้ความรู้กับนักบัญชีท่านนั้นให้เข้าถึงหลักแห่งความจริง หากเป็นกรณี
ที่เกิดจากการบันทึกรายการตามสมุดบัญชีที่ไปตั้งค่าให้เกิดการบันทึกรายการจ่ายก่อนรายการรับ ก็คงต้องให้กิจการตั้งค่าการ
ผ่านรายการใหม่ให้เป็นการผ่านรายการจากสมุดรายการรับก่อนรายการจ่าย

• รายการเงินมีการบันทึกต่อครั้งจำนวนมาก ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่ามีเหตุผลที่ดีพอหรือไม่ในการจ่ายหรือรับเงินจำนวนมาก
อาจเป็นการทำรายการเท็จที่ต้องให้ความระมัดระวังอย่างสูง 

รายการจ่ายเงินสดเล็กน้อยที่มักประสบปัญหาจำนวนสตางค์ที่จ่ายไม่ตรง เช่น 102.60 บาท จ่ายเงินสดไป 103 หรือ
102.75 บาท กรณีเช่นนี้จะมีนักบัญชี 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งบันทึกตามจำนวนเงินที่จ่าย เช่น 103 บาทแต่เอกสาร 102.60 บาทผล
ต่างก็เข้าบัญชีเงินขาดเกิน กลุ่มที่ 2 บันทึกตามเอกสารที่จ่าย จำนวน 102.60 บาท แล้วรอการตรวจนับเงินสดตอนสิ้นงวดมี
จำนวนเงินคงเหลือเท่าไร หากไม่ตรงกับบัญชีก็จะทำการปรับปรุงผลต่างเข้าบัญชีเงินขาดเกินบัญชี


   
      บางส่วนจากบทความ “ประเด็นที่ตรวจพบเพื่อให้กิจการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข” โดย
      ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ Section : บัญชี  Column : ตรวจสอบบัญชี วารสารเอกสารภาษีอากร
      ปีที่ 37 ฉบับที่ 441 เดือนมิถุนายน 2018 

บัญชี : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
วารสาร : เอกสารภาษีอากร มิถุนายน 2561FaLang translation system by Faboba