บัญชีเล่มเดียวชื่อนี้กลับมาอีกครั้ง

โดย

 2 ปีก่อน การประกาศมาตรการบัญชีเล่มเดียว การยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจ SMEs ของสรรพากร
ส่งผลให้กิจการหลายแห่งสนใจที่จะจัดทำบัญชีเล่มเดียวเพื่อให้ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักการ
บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และภาษีอากร และหากได้จัดทำบัญชีเล่มเดียวแล้วจะทำให้กิจการที่ใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีไม่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง และสามารถลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกด้วย
จนมาถึงในปัจจุบันนี้ ชื่อของบัญชีเล่มเดียว เริ่มกลับมาคุ้นหูอีกครั้ง เนื่องด้วยมีเรื่องของสถาบันการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับ
บริษัทหรือนิติบุคคลที่จะขอกู้ยืมเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะต้องตรวจสอบจากงบการเงินของกิจการที่จะยื่นกู้ยืมเงิน โดยมีหลัก
เกณฑ์ใหม่ในการกู้ยืมเงินของทางสถาบันการเงินที่เปลี่ยนแปลง และรวมถึงการพิจารณาการให้สินเขื่อของสถาบันการเงิน
นอกเหนือจากนั้นเรื่องของมาตรการบัญชีเล่มเดียวนั้นแน่นอนว่าต้องมีหลักเกณฑ์มีวิธีปฏิบัติของกรมสรรพากรและสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึ่งนักบัญชีจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี ซึ่งถูกกำหนดไว้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งวิธีที่จะจัดว่าบัญชีเล่ม
เดียวต้องจัดทำอย่างไร และเมื่อจัดทำแล้ว สรรพากรจะยอมรับหรือไม่ ปัญหาเหล่านี้ต้องหาคำตอบ

ธรรมนิติมีจัดอบรมสัมมนาหลักสูตรบัญชีเล่มเดียว เพื่อทำความ
เข้าใจในประเด็นใหม่และประเด็นเดิมถึงเรื่องจะทำบัญชีเล่มเดียว
ทำอย่างไร  ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงแรมแมนดาริน
เวลา 09.00 - 16.30 น.


Promotion พิเศษสำหรับท่านสมาชิก รับฟรีทันที เมื่อเข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับคูปองส่วนลด 1,000 บาท ใช้สำหรับ
ต่ออายุ และสมัครใหม่ พร้อมกันนี้จะได้รับหนังสือบัญชีเล่มเดียวกับการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรที่ผู้ประกอบการ
ต้องทราบ ท่านละ 1 เล่มบัญชี : Seminar&Training : พิพัฒน์ รักวงษ์บุตร
วารสาร : เอกสารภาษีอากร มิถุนายน 2561FaLang translation system by Faboba