ระบบออนไลน์ที่สำคัญในการติดต่อกับสภาวิชาชีพบัญชี

โดย

 


ปัจจุบันการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาระบบต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารหรือทำธุรกรรมระหว่างกันนั้นก้าวหน้า
ไปมาก หลายธุรกิจหลายองค์กรมีการนำระบบออนไลน์เข้ามาเพื่อลดระยะเวลาการติดต่อสื่อสารทั้งยังเพิ่มความ
สะดวกสบายให้แก่ผู้บริการ
สภาวิชาชีพบัญชีก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่พัฒนาระบบออนไลน์เพื่อให้บริการกับท่านผู้ทำบัญชีและผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ
บัญชี ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นในการติดต่อสื่อสารมีอะไรบ้างไปดูกันครับ อ้างถึง: วารสารสภาวิชาชีพบัญชี
เดือนพฤษภาคม

1. การชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
• สมัครสมาชิกใหม่ ได้แก่
- ผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแล้วขาดต่ออายุสมาชิก
• การปรับวุฒิการศึกษาของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่
- ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีประเภทวิสามัญ (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
บัญชี) ปรับวุฒิการศึกษาเป็นประเภทสามัญ (ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี)
- ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีประเภทสมทบ (ปวส.ทางการบัญชี) ปรับวุฒิการศึกษาเป็นประเภทสามัญ
(ปริญญาตรีทางด้านบัญชี)
• สำหรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่ประสงค์จะชำระค่าบำรุงสมาชิกของปีถัดไป

2. การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ประสงค์จะชำระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่รวมการขึ้นทะเบียนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใหม่)

3. การสมัครสอบ CPA แบ่งเป็น
• ผู้ที่สมัครสอบ CPA ครั้งแรก
• ผู้ที่เคยสมัครสอบมาแล้ว

4. การตรวจสอบสถานภาพสมาชิก และใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เช่น การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม
ชื่อ ชื่อสกุลที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ เป็นต้น

6. การยื่นชั่วโมง CPD และตรวจสอบหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้ทำบัญชี

7. การแจ้งลืมรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ

8. การแจ้งรายชื่อธุรกิจที่ผู้สอบบัญชีจะลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน

9. การค้นหาข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล

10. การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สามารถลงนามในงบการเงินได้

11. การค้นหาข้อมูลติดต่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (เฉพาะผู้สอบบัญชีที่ยินยอมเปิดเผยข้อมูล)

12. การค้นหาหลักสูตรการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง

13. การจองหลักสูตรอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี


บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT กรกฎาคม 2561


FaLang translation system by Faboba