เรามาเรียนรู้เทคนิคการตรวจสอบประโยชน์ต่อการจัดทำบัญชีกันครับ

โดย

 


หลักในการพิจารณา “เอกสารหลักฐาน” ที่แนบประกอบใบสำคัญ

การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ (Examination of Original Documents) เป็นวิธีการตรวจสอบเพื่อก่อให้
เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ก่อนที่นำไปสู่การวิเคราะห์รายการทางบัญชีและการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี
ต่อไป สำหรับการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญนั้นจะต้องพิจารณาไปถึง “เอกสารหลักฐาน” ที่แนบประกอบใบสำคัญ
ด้วย ซึ่งควรต้องตอบความเข้าใจเนื้อหาสำคัญ 5 ประการ ได้แก่

1. เพียงพอ หมายถึง หลักฐานแนบประกอบให้ข้อมูลเพียงพอต่อความเข้าใจที่จะนำหลักการบัญชีมาประยุกต์ใช้
เพื่อมั่นใจได้ว่าจะบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง นั่นหมายความว่า ถ้าหลักฐานที่ปรากฏให้ข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เพียงพอ
ที่ส่งผลต่อการบันทึกบัญชี นักบัญชีจึงพึงต้องแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมนั้นเอง (ตามหลักการ “สาระสำคัญกว่ารูปแบบ”)

2. เชื่อถือได้ หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ปรากฏ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งหลักการพื้นฐานของเอกสาร เรียงลำดับ
ความน่าเชื่อถือ ดังนี้ ลำดับที่ 1 เอกสาร “ต้นฉบับ”, ลำดับที่ 2 เอกสาร “สำเนาของต้นฉบับ”, ลำดับที่ 3 เอกสาร
“Copy ถ่ายเอกสาร” ซึ่งเอกสารในลำดับที่ 3 ต้องระวังเป็นอย่างมาก และที่สำคัญ! เอกสารที่ทางบัญชีได้รับต้องเข้าใจ
ด้วยว่า ต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ

3. ความถูกต้อง หมายถึง เอกสารหลักฐานมีความถูกต้องในเนื้อหาสาระ/ที่มาของข้อมูล/ความถูกต้องในทางกฎหมาย
เช่น ใบกำกับภาษีมีรูปแบบถูกต้องตามที่กรมสรรพากรกำหนด, จำนวนเงินที่ปรากฏถูกต้องตามระเบียบที่บริษัทกำหนด
เป็นต้น

4. ความครบถ้วน หมายถึง เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ทางบัญชีได้รับต้องครบถ้วน ดังนั้นการสอบยันข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานตามช่วงเวลาที่ต้องกำหนดอย่างเหมาะสม ก็ถือเป็นเทคนิคพื้นฐานในการตรวจสอบเช่นเดียวกัน

5. ผู้อนุมัติ หมายถึง เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ทางบัญชีได้รับ ทางบัญชีต้องมั่นใจว่าผู้ลงนามในเอกสารเป็นผู้ที่อำนาจใน
การลงนามได้จริงตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนั้นการตรวจสอบเรื่องการลงนามผู้อนุมัติ นักบัญชีควรปรึกษาหารือกับ
ผู้บริหารเพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับบุคคลที่รับอนุมัติให้มีอำนาจลงนามในเอกสาร ซึ่งแต่ละบริษัทควรจัดทำ
“อำนาจในการลงนาม” ประกอบการทำงานนั่นเอง


  บางส่วนจากบทความ “เรามาเรียนรู้เทคนิคการตรวจสอบ ประโยชน์ต่อการจัดทำบัญชีกันครับ” อ่าน       บทความฉบับเต็มได้ใน... วารสาร CPD & Account ปีที่ 15 ฉบับที่ 177 เดือนกันยายน 2561


บัญชี : บัญชีสบายๆ กับ Mr.Knowing : Mr.Knowing 
วารสาร : CPD&ACCOUNT กันยายน 2561


FaLang translation system by Faboba