ข้อบกพร่องในการจัดทำกระดาษทำการ

โดย

 


การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี

การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี หมายถึง การใช้วิธีการตรวจสอบที่น้อยกว่าร้อยละร้อยของประชากรทั้งหมดของ
รายการที่ตรวจสอบ โดยทุกหน่วยตัวอย่างมีโอกาสที่จะถูกเลือก เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลที่จะ
สรุปผลเกี่ยวกับประชากรทั้งหมด เป็นความหมายที่ระบุไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530 การเลือกตัวอย่างใน
การสอบบัญชี และยังกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของวิธีการตรวจสอบและลักษณะของประชากรที่จะนำมาเลือกตัวอย่าง

2. ผู้สอบบัญชีต้องกำหนดขนาดตัวอย่างให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่างให้อยู่ในระดับที่ต่ำ
พอที่จะยอมรับได้

3. ผู้สอบบัญชีต้องเลือกตัวอย่าง โดยวิธีที่ทำให้ทุกหน่วยตัวอย่างในประชากรมีโอกาสถูกเลือก

4. ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามวิธีตรวจสอบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสำหรับแต่ละรายการที่เลือก

5. ในการตรวจสอบรายละเอียดผู้สอบบัญชีต้องประมาณการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบในตัวอย่างของ
ประชากร

6. ผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลของตัวอย่างและการใช้การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีว่าได้ให้หลักเกณฑ์ที่สมเหตุ
สมผลในการสรุปเกี่ยวกับประชากรที่ถูกตรวจสอบหรือไม่


   
      บางส่วนจากบทความ “ข้อบกพร่องในการจัดทำกระดาษทำการ”
      อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน...วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 37 ฉบับที่ 444 เดือนกันยายน 2018
บัญชีภาษีอากร  : ตรวจสอบบัญชี : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
วารสาร : เอกสารภาษีอากร กันยายน 2561FaLang translation system by Faboba