Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56

เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศภ.ง.ด. 54,ภ.พ. 36

โดย

หลักสูตร

"เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศภ.ง.ด. 54,ภ.พ. 36"

หัวข้อสัมมนา

1. เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

2. ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ การหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งภาษีมุูลค่าเพิ่ม

3. ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ มีสถานประกอบการในไทย และกรณีไม่มีสถานประกอบการ
ในไทย มีสำนักงานสาขาถาวรในไทย, มีสำนักงานตัวแทนมีลูกจ้าง, ผู้ทำการแทน, ตัวแทนในไทย

4. การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย

5. การจ่ายและรับค่าคอมมิชชั่น (Commission) กับบริษัทต่างประเทศ มีภาระภาษีอย่างไร

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรว่าเป็นการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) กับรับจ้าง ตามมาตรา 40(8)

7. การใช้ Know How , Royalty, สิทธิบัตร, ด้านวรรณกรรม, ศิลปกรรม เมื่อจ่ายต้องหักภาษีนำส่งในอัตราเท่าใด

8. การซื้อหรือได้ใช้ Software Computer มาใช้ในไทย ต้องเสีย VAT และ หักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่

9. ค่าที่ปรึกษาทางเทคนิค (Technical Consultation), ค่าให้ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Information),
ค่าให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) หรือ มาตรา 40(3)
หรือ มาตรา 40(8) และมีภาระภาษีอย่างไร

10. การจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ย จำหน่ายเงินกำไรให้บริษัทในต่างประเทศ จะต้องหักภาษีนำส่ง อย่างไร

11. การเสียภาษีของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย กรณีบริษัทต่างประเทศส่งพนักงานเข้ามาทำงานโดยรับ
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่าเล่าเรียนพร้อมกับมาศึกษาในไทย จะได้รับยกเว้นการเก็บภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
หรือไม่ และต้องเสียภาษีในไทยหรือไม่ อย่างไร กรณีได้รับเงินทั้งในและต่างประเทศจะเสียภาษีอย่างไร

FaLang translation system by Faboba