3 ปัญหา การหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างรถยนต์ ตอนที่ 2

โดย

 


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับการขนส่งรถยนต์

กรณีขนส่ง
1. ผู้รับขนส่งปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาโดยรับขนคนหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตามคำสั่งของ
ผู้ว่าจ้างขนส่งเท่านั้น
2. ไม่มีบริการอื่นรวมอยู่ด้วย
3. ผู้ว่าจ้างไม่มีอำนาจครอบครองควบคุมรถยนต์
• ผู้รับจ้างขนส่งไม่ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นผู้รับขนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ไม่ได้จำกัดว่าผู้รับจ้างขนส่งต้องมีรถยนต์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งเป็นของตนเอง
อาจไปเช่าบุคคลอื่นมาเพื่อทำการรับจ้างขนส่งหรือจ้างบุคคลอื่นเพื่อให้มาขนส่งช่วงก็ได้

ผู้จ่ายมีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%

ตัวอย่าง 1

บริษัท A รับจ้างจัดหารถบรรทุกมาขนสินค้าของบริษัท B ผู้ว่าจ้าง ไปยังด่านศุลกากรจังหวัดที่ส่งสินค้าออก
และลำเลียงสินค้าจากโกดังพักสินค้าไปขึ้นเรือเล็กที่ผู้ซื้อสินค้าจัดหามาเพื่อรอนำสินค้าผ่านศุลกากรและส่งมอบ
ให้ผู้ซื้อโดยผู้ซื้อจะจัดหาเรือใหญ่มาขนถ่ายสินค้าจากเรือเล็กขึ้นเรือใหญ่

เป็นการขนส่ง หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%

อ้างอิง : คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544
เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายลงวันที่ 27
มิถุนายน 2544

ตัวอย่าง 2
บริษัท A ประกอบกิจการรับ – ส่งเอกสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยจักรยานยนต์โดยคำสั่งของบริษัท B
ผู้ว่าจ้างมีทั้งเรียกใช้ชั่วคราวและประจำเดือน

เป็นการขนส่ง หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%

อ้างอิง : คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544
เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2544

ตัวอย่าง 3
นาย ก ทำสัญญารับจ้างขนส่งสินค้ากับบริษัท B โดยบริษัท B ตกลงให้นาย ก จัดหารถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมคนขับ
รถและรถพ่วงบรรทุก 10 ล้อ พร้อมคนขับชนิดละ 1 คัน ไปขนส่งอิฐของบริษัทไปยังสถานที่ ที่บริษัทกำหนด หากนาย
ก ไม่ได้ให้บริการอื่นใดเพิ่มเติม ถือเป็นการให้บริการขนส่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 608

หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%

อ้างอิง : กค0702/2687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ :  3 ปัญหา การหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างรถยนต์

 

 

FaLang translation system by Faboba