“หน่วยภาษีคู่สมรสสามีภริยา”การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการร่วมของคู่สามีภริยา

โดย

 กฎหมายกำหนดให้ สามีและภริยาที่ร่วมกันประกอบกิจการซึ่งมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจด
ทะเบียน VAT (ภ.พ.20) โดยจดในนามสามีและภริยา ถือเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน  ต้องดำเนินการขอเลข
ประจำตัวผู้เสียภาษีในนามคู่สมรสในหน่วยภาษี “คู่สมรสสามีและภริยา”

แม้ว่าจะได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามคู่สมรสสามีและภริยาแล้ว แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีการประกอบกิจการ
อื่นแยกต่างหาก และกิจการที่ทำนั้นมีมูลค่าฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านต่อปี  เช่นนี้ สามี หรือภริยา เจ้าของกิจการที่
แยกต่างหากนั้น มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามของตนแยกต่างหาก ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่มูลค่าฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านต่อปี  ทั้งนี้ตาม มาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร

ถ้าต่อมาสามีภริยาได้จดทะเบียนหย่าระหว่างปีภาษี เช่นนี้ถือว่าการประกอบกิจการ ในหน่วย “คู่สมรสสามี
และภริยา” เป็นอันเลิกประกอบกิจการ มีผลให้ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งยกเลิกกิจการภายใน 15 วัน  นับ
จากวันเลิกประกอบกิจการ (วันหย่า) มาตรา 85/1 ประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ตาม หากสามี หรือภริยา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพียงฝ่ายเดียวยังคงประกอบกิจการต่ออยู่และกิจการดังกล่าว
มีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านต่อปี สามีหรือภริยาผู้ประกอบกิจการนั้น มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม ในนามของตนเพียงผู้เดียว


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : หน่วยภาษีคู่สมรสสามีภริยา

 

FaLang translation system by Faboba