สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการส่งเสริมการอ่าน

โดย

 


1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น (ก่อนหัก
ลดหย่อนเงินบริจาค) เป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บุคคลธรรมดาจ่ายให้แก่..
• สถานศึกษาของทางราชการ
• สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล
• สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
• โรงเรียนเอกชน

วัตถุประสงค์เ พื่อใช้ในการจัดหาหนังสือ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านแต่เมื่อรวมกับรายจ่าย
เพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนนั้น

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• รายจ่ายที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จ่ายให้กับสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการอ่านและการศึกษา
• รายจ่ายที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จ่ายเป็นค่าจัดหาหนังสือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหอสมุด
/ห้องสมุดในบริษัทฯ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายให้แก่..
• สถานศึกษาของทางราชการ
• สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล
• สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
• โรงเรียนเอกชน

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านไม่ว่าจะได้จ่ายเป็น
เงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาและรายจ่ายในการจัดสร้างบำรุงสนามเด็กเล่น
สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ ต้องไม่
เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศล

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทฯสำหรับเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่า ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับหอสมุดหรือห้องสมุดของ
บริษัทฯนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการส่งเสริมการอ่าน

 

FaLang translation system by Faboba