ค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีจะลดลงจริงหรือ?

โดย

 


จากที่ได้มีร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม ออกมาเป็นคำชี้แจงถึงรายละเอียด
การลดอัตราค่าสมาชิกจากเดิม 500 เป็น 300 นั้น ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี (กกบ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าน่าจะสามารถใช้อัตราค่าสมาชิกใหม่นี้ได้ในปี 2562

สมาชิกสามัญ
อัตราเดิมชำระ 500 บาท ต่อปี อัตราใหม่ชำระ 300 บาท ต่อปี

สมาชิกวิสามัญ
อัตราเดิมชำระ 500 บาท ต่อปี อัตราใหม่ชำระ 300 บาท ต่อปี

แต่หากมีการชำระค่าบำรุงสมาชิกล่วงหน้า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ตัวอย่างเช่น ในปีนี้ A ได้ชำระค่าบำรุงสมาชิก
ล่วงหน้าของปี 2562 และ ปี 2563 ไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท หากเป็นเช่นนี้จะมีวิธีการคิดค่าบำรุงสมาชิกดังนี้

หากได้รับความเห็นชอบแล้ว ตั้งแต่ปี 2562 ใช้อัตราใหม่ ส่วนเกินที่ชำระไปแล้วนั้น ให้ขยายระยะเวลาอายุสมาชิก
ออกไป เช่น  ปี 2562 อัตราใหม่ 300 (ยอดชำระล่วงหน้าคงเหลือ 700 บาท) ปี 2563 อัตราใหม่ 300 (ยอดชำระ
ล่วงหน้าคงเหลือ 400 บาท)

ฉะนั้นในปี 2564 หากต่ออายุสมาชิก จะคิดค่าบำรุงสมาชิกในอัตรา 300 บาท (ซึ่งจะเหลือยอดคงค้างอยู่ 100 บาท)
ยอดค่าบำรุงสมาชิกคงค้างอยู่ 100 บาท ให้ชำระค่าบำรุงสมาชิกเพิ่มเติม 200 บาท กล่าวคือ หากชำระเงินค่าบำรุง
สมาชิกเกินไว้เท่าใด ปีถัดไปที่ชำระล่วงหน้าไว้ ให้หักค่าธรรมเนียม แต่หากครบตามปีแล้วจำนวนเงินเหลือไม่พอดีกับ
อัตราค่าบำรุงสมาชิก ให้ชำระเงินส่วนที่ขาดให้ครบตามหลักเกณฑ์


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีจะลดลงจริงหรือ?

 

FaLang translation system by Faboba