อย่าลืม! แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์

โดย

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับจะปรับเปลี่ยนและเริ่มบังคับใช้ในปีหน้า หลายท่านตื่นตัวและเข้ารับ
การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง อาทิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
TFRS 15 ที่จะเริ่มใช้ 1 มกราคม 2562 และหลายฉบับที่กำลังจะตามมา การขยับปรับปรุงในแต่ละครั้ง อาจส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติที่แตกต่างออกไป บางกิจการอาจมีผลกระทบเยอะ ต้องเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ บางกิจการ
อาจไม่ส่งผลกระทบ นักบัญชีผู้อยู่ในวิชาชีพต้องศึกษาและแยกประเภทของการบังคับใช้ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินให้ถูกต้อง เข้าเรื่องในช่วงสิ้นปี ว่าด้วยเรื่องของการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

“การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชี 1 ปี 12 ชั่วโมงนั้น ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
ผู้ทำบัญชีจะต้องแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะต้องแจ้งภายใน 30 วัน นับจาก
วันสิ้นปีปฏิทิน”

ซึ่งโดยปกติแล้วการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องนั้น สามารถแจ้งได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึงตามเกณฑ์ที่
กฎหมายกำหนด แต่ก็มีข้อสังเกตและจุดที่นักบัญชีต้องทราบ ดังนี้

1. ในการแจ้งนั้นสามารถแจ้งผ่านอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพ โดยจะต้องคีย์รหัสหลักสูตรที่ท่านอบรมเข้า
ในระบบและต้องตรวจสอบ เลขรหัสอนุมัติหลักสูตร ชื่อหลักสูตรให้ตรงกับหนังสือรับรอง

2. เมื่อคีย์รหัสหลักสูตรเรียบร้อย กดปุ่ม เพิ่ม จะพบข้อความที่ว่า “รอหน่วยงานยื่นรายชื่อ” ขยายความได้คือ
ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ทางผู้จัดอบรมจะต้องนำรายชื่อท่านผู้ทำบัญชีที่นับชั่วโมงมาทำการบันทึกข้อมูลเพื่อส่ง
ให้กับทางสภาวิชาชีพตรวจสอบ ซึ่งทางสภาวิชาชีพจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้เช้าอบรม ชื่อ - นามสกุล
รหัสผู้ทำบัญชี (เลขบัตรประชาชน) ตรงกับข้อมูลที่แจ้งไว้หรือไม่ ลายเซ็นครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากไม่มีข้อ
ผิดพลาด ทางสภาจะดำเนินการ Upload ข้อมูลเข้าระบบ

3. สำหรับท่านที่คีย์ข้อมูลก่อนที่ทางสภาจะอนุมัติรายชื่อท่านเข้าระบบซึ่งจะแสดงผลคำว่า “รอหน่วยงานยื่นรายชื่อ”
ภายหลังสภาทำการอนุมัติรายชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะเปลี่ยนเป็นคำว่า “อนุมัติ” โดยอัตโนมัติ

4. คำแนะนำ ท่านผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ ภายหลังวันที่อบรมประมาณ 1 สัปดาห์
ดังกระบวนการที่แจ้งให้ทราบในข้อที่ 2

เห็นได้ว่า ทางสภาวิชาชีพบัญชีมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาเลือกหลักสูตรกับสถาบัน
เข้าอบรม เพราะได้ขึ้นข้อความให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมตรวจสอบหลักสูตรว่าได้ผ่านการอนุมัติให้ของสภาวิชาชีพบัญชี
หรือไม่ ในวันอบรมต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าอบรม และภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมก็ต้อง
ตรวจสอบลายเซ็นให้ครบถ้วน ทั้งช่วงเวลาเช้าและบ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบการแสดงผลยืนยันการเข้ารับการอบรม
ของแต่ละท่านในทุกๆ ปีอีกด้วย


บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT ธันวาคม 2561


FaLang translation system by Faboba