Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56

e-Payment System กระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน

โดย

หลักสูตร

e-Payment System กระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน

 

หัวข้อสัมมนา

 1. ความจําเป็นของระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานทางบัญชี การเงิน ต้องทราบ
 2. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และผลกระทบของกิจการ จากความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชําระเงินที่เคลื่อนย้าย กระบวนการหลักไปสู่การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
 3. โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเงิน การรับ-จ่าย ค่าสินค้าบริการ และธุรกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ ที่ใช้อยู่ ในระบบการเงินปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางในอนาคต
 4. เครื่องมือและวิธีการรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ที่สําคัญที่ผู้ประกอบการควรทราบ

                ๐  Internet Banking                             ๐  e-Money                                           ๐  QR Code     

                ๐  EDC                                               ๐  BAHTNET                                          ๐  NFC     

                ๐  Digital Wallet                                  ๐  Prompt pay                                        ๐  Other     

                ๐  อัพเดท (ล่าสุด) ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเครื่องและวิธีการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคําอธิบายและบทวิเคราะห์ผลกระทบและสิทธิประโยชน์

 1. ระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์

               ๐  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-withholding tax)                  

               ๐  ระบบ e-tax invoice by email     

               ๐  ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice /e-receipt)

 1. วิเคราะห์-เปรียบเทียบ จุดแข็ง/จุดอ่อน ประโยชน์/ความเสี่ยง และการประเมินความเหมาะสม ความจําเป็นต่อธุรกิจ หรือบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด
 2. ปัญหาและข้อควรระวังของระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์
 3. กระบวนการและขั้นตอนการเข้าสู่ระบบรับ-จ่ายเงินทางอิเล็คทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางการวางระบบ ให้ผสมผสานกับกระบวนการชําระเงินเดิมอย่างเหมาะสม
 4. เทคนิคและวิธีการเปรียบเทียบต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับ-จ่ายเงิน ต่างๆ และแนวทางการจัดทํารายงาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
 5. สรุปกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่สําคัญเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 6. เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับความสัมพันธ์ในงานบัญชีและภาษีอากร พร้อมการวางระบบ เอกสารที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
 7. การวางระบบรักษาความปลอดภัยเชิงนโยบายทางบัญชีการเงิน ในกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
 8. Roadmap แนวทางการพัฒนาระบบการเงินขององค์กร
 9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
FaLang translation system by Faboba