Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56

Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่สำคัญ ที่ใช้ในปี 2562

โดย

หลักสูตร

Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่สำคัญ ที่ใช้ในปี 2562

หัวข้อสัมมนา

1. แนวทางปฏิบัติงานบัญชี ในอนาคตกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ปรับปรุงนักบัญชีต้องเตรียมตัวอย่างไร

2. Update ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ความเชื่อมโยงมาตรฐานสู่การปฏิบัติในอนาคต

3. สรุปมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ สำหรับนักบัญชี ประเด็นที่มีผลต่อการจัดทำบัญชี

4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน

     - ประเด็นที่จะมีผลต่อการแสดงรายการในงบการเงิน     

     - การเปรียบเทียบข้อกำหนดที่สำคัญเกี่ยวกับการนำเสนองบการเงินระหว่าง TAS#1 for PAEs กับ TFRS for NPAEs     

     - การเปรียบเทียบข้อกำหนดที่สำคัญเกี่ยวกับการนำเสนองบการเงินระหว่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินกับ TAS#1 for PAEs    

     - การเปรียบเทียบข้อกำหนดที่สำคัญเกี่ยวกับการนำเสนองบการเงินระหว่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินกับ TFRS for NPAEs     

     - ข้อผิดพลาดที่มักพบเกี่ยวกับการนำเสนองบการเงิน     

     - สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TAS#1

5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง “นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด”

     - เมื่อมาตรฐานมาตรฐาน มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 หรือไม่     

     - กำหนดนโยบายบัญชีไปแล้ว จะเปลี่ยนแปลงนโยบายในปีปัจจุบันจะต้องกระทบกับงบการเงินหรือไม่     

     - การรับรู้รายการและการปรับปรุงประมาณการ วิธีการปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง

6. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง “สัญญาเช่า”

     - สิ่งที่มาตรฐานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีผลต่อการบันทึกบัญชีหรือไม่     

     - ผลกระทบต่อการแสดงรายการเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่มีผลต่องบการเงิน     

     - ข้อควรระมัดระวังในการบันทึกรายการเกี่ยวกับสัญญาเช่า ที่นักบัญชีควรทราบ     

     - การเปรียบเทียบข้อกำหนดที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาเช่าระหว่าง TAS#17 for PAEs กับ TFRS for NPAEs     

     - ทิศทางของมาตรฐานการบัญชีไทยเกี่ยวกับสัญญาเช่าในอนาคต     

     - สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TAS#17

7. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า”

     - ต้องเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้หรือไม่สำหรับมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป     

     - จุดที่ต้องระมัดระวังในการรับรู้รายการรายได้ วิธีการบันทึกรับรู้รายการ     

     - การชำระล่วงหน้า และการรับทยอยการรับรายได้ มีผลต่อการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานหรือไม่     

     - สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS#15

8. การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน”

     - ขอบเขตของการตีความมาตรฐานฯ     

     - ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติและแนวปฏิบัติการตีความมาตรฐานฯ     

     - ผลกระทบของ TFRIC#1 ที่มีต่อกิจการ     

     - การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง     

     - กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

9.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

FaLang translation system by Faboba