Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56

เจาะลึกวิธีแก้ไขการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง

โดย

หลักสูตร

เจาะลึกวิธีแก้ไขการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง

 

หัวข้อสัมมนา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 1. เจาะประเด็นรายการที่ต้องนำมาถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

                - ประเด็นรายการใดที่สามารถนำมาถือเป็นต้นทุนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน   

                - รายการจำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้ (Rebate)   

                - รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เงินเดือนค่าจ้าง มีแนวปฏิบัติอย่างไรในการนำมาคิดคำนวณต้นทุนของสินทรัพย์

 1. จุดในการหยุดรับรู้ต้นทุนของสินทรัพย์ และการเริ่มคิด ค่าเสื่อมราคา ควรพิจารณาจากองค์ประกอบใด
 2. การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ นอกจากต้นทุนทางตรงที่ต้องรับรู้แล้ว ต้นทุนในการกู้ยืมมีวิธีการอย่างไรในการพิจารณานำมาเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
 3. แนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการเปลี่ยนแทน วิธีการ Write-off แล้วบันทึกรายการใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
 4. วิธีการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังรับรู้สินทรัพย์เข้าสู่งบการเงิน รายการใดที่ควรถือเป็นต้นทุน และรายการใดที่ควรรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงวดบัญชี
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดจำหน่ายสินทรัพย์ มีแนวปฏิบัติ อย่างไรตามมาตรฐานการบัญชี
 6. วิธีการพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาจุดที่แตกต่างจากการทบทวนด้อยค่า มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างไร
 7. วิธีการนำเสนอรายการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงิน
 8. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หากสินทรัพย์เกิดความเสียหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสาระสำคัญจะต้องปฏิบัติรายการนั้นอย่างไรให้ถูกต้องตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด
 9. การปฏิบัติกับสินทรัพย์ที่เลิกใช้งาน เสื่อมคุณภาพ ชำรุด เสียหาย

               - จัดการอย่างไรกับรายการค่าเสื่อมราคา ให้ถูกต้อง    

               - บันทึกรายการ Write-off อย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี    

               - วิธีการเปิดเผยรายการในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 1. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ TFRIC1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 1. แนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการพิจารณาเป็นรายการว่าควรรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย หรือรับรู้เป็นสินทรัพย์ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 2. ที่มาของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ละแหล่งมีหลักการในการรับรู้รายการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 3. อายุการให้ประโยชน์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผลกระทบต่อ การรับรู้รายการ
 4. หลักเกณฑ์การพิจารณาอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีวิธีการในการพิจารณาอย่างไร และหากสินทรัพย์นั้นไม่สามารถพิจารณาอายุได้ จะต้องเปิดเผยรายการอย่างไรในงบการเงิน
 5. กรณีใดบ้างที่ต้องพิจารณาตัดการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร
 6. การเลิกใช้งาน และการ Write - off รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากบัญชี มีวิธีการปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด
 7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ต้นทุนการกู้ยืม

 1. ต้นทุนกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสินทรัพย์ถาวร
 2. หลักเกณฑ์การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
 3. จำนวนที่ตัดบัญชของส่วนลดหรือส่วนเกินที่เกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืม
 4. จำนวนที่ตัดบัญชีของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการต้นทุนกู้ยืม
 5. ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
 6. ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมและดอกเบี้ยที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
 7. ดอกเบี้ยที่เกิดจากการเบิกเงินเกินบัญชีและจากเงินกู้ยืมระยะสั่นและเงินกู้ยืมระยะยาว ผลกระทบทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 8. ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข่องกับต้นทุนกู้ยืม
FaLang translation system by Faboba