คุณเป็น HR ยุคไหน ?

โดย

 


การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจต้องเตรียมตัวและปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุก ๆสถานการณ์ ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกับบทบาท หน้าที่ ของ HR
ในแต่ละยุคสมัยเพื่อจะนำไปปรับใช้ในองค์กรให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและ เตรียมตัวรับมือกับ
การปฏิบัติงานของ HR ในยุค 4.0

HR 1.0 : ยุคเริ่มแรกของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ลักษณะงานที่ทำคืองานธุรการ
- จ่ายเงินเดือน
- รับคนเข้า
- เอาคนออก
- เช็กบัตรตอก
- ออกใบเตือน

HR 2.0 : ยุคที่ HR เป็น Business Partner และมีมุมมองว่า คน คือทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
- สรรหา
- พัฒนา
- รักษาพนักงาน 

HR 3.0 : ยุคที่ HR เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) บรหรงนและคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
- วางแผนกลยุทธ์
- สร้างนวัตกรรมในการบริหารงานและคน
- ที่ปรึกษาของผู้บริหาร

HR 4.0 : ยุคที่ HR ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ต้องเข้าใจธุรกิจ เปลี่ยนวิธีคิดรับสิ่งใหม่ๆ รู้จักใช้
เทคโนโลยี

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : คุณเป็น HR ยุคไหน ?

 

FaLang translation system by Faboba