อัตราค่าปรับเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงิน

โดย

 

 
บริษัทจำกัด ตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499

ฐานความผิด อัตราค่าปรับ
บริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อ
ผูกพันบริษัทคนละ
 กรณีไม่ทำบัญชีงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติ
 ในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือน
 นับแต่วันที่ลงในงบดุล
6,000 6,000
 กรณีไม่จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
 งบดุล
1,000 1,000
 กรณีไม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและ
 ผู้ที่ขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นหรือ
 ส่งล่าช้า

-


2,000บริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ฐานความผิด อัตราค่าปรับ
ยินยอมให้ปรับ
นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือ

คณะกรรมการ


บริษัท

กรรมการ
ผู้มีอำนาจ
 กรณีไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
 ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
 รอบปีบัญชีของบริษัท
ภายใน 30 วัน
ภายใน 60 วัน
หลังจาก 60 วัน
6,000
8,000
12,000
-
-
-
-
-
-
 กรณีไม่จัดให้มีผู้สอบบัญชี
 ตรวจสอบงบดุลและบัญชี
 กำไรขาดทุน
ภายใน 30 วัน
ภายใน 60 วัน
หลังจาก 60 วัน
6,000
8,000
12,000
-
-
-
-
-
-
 กรณีไม่ยื่นบัญชีรายชื่อผุ้ถือหุ้น
 หรือส่งล่าช้า

ภายใน 30 วัน
ภายใน 60 วัน
หลังจาก 60 วัน
-
8,000
12,000
6,000
8,000
12,000
6,000
-
-Special : กองบรรณาธิการ
วารสาร : CPD&ACCOUNT เมษายน 2562


FaLang translation system by Faboba