เตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการ IPO

โดย

 


ปัจจุบันมีกิจการจำนวนมากที่สนใจจะนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)  หรือที่เรียกกันติดปากว่า “เข้าตลาดหุ้น”
หรือ “เอาหุ้นเข้าตลาด” เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานทางด้านการเตรียมพร้อมกันก่อนว่า จะมีแนวทางหรือ
การเตรียมพร้อมอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการบัญชี และการตรวจสอบบัญชี

เป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วว่าปัจจุบันในประเทศไทยเรามีมาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ให้เลือกได้จำนวน 2 ชุด
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่
ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยในทางปฏิบัติ เมื่อกิจการที่มีความประสงค์จะ “เข้าตลาดหุ้น”  จำเป็นต้องมี
การทบทวนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเสียก่อน  จากนั้นจึง
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะไปเป็นมาตรฐานการบัญชี
“ชุดใหญ่” อีกครั้งหนึ่ง 

ประเด็นที่น่าสนใจด้านการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่นักบัญชีและผู้บริหารควรให้ความสนใจเตรียมการ
ในลำดับแรกๆ คือ ประเด็นดังนี้
1. รายได้และนโยบายการเกิดรายได้รวมถึงการให้สินเชื่อและส่วนลดต่างๆ
2. การสั่งซื้อ การรับของ ตลอดจนนโยบายการจัดการด้านชำระหนี้
3. การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอในการขาย
4. การควบคุมและบริหารจัดการเงินสด

จุดชี้วัดสำคัญที่นักบัญชีและผู้บริหารใช้วัดผลในประเด็นข้างต้นว่ามีการจัดทำบัญชีถูกต้องหรือไม่ คือ
การจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพทำการตรวจสอบบัญชี ซึ่งนอกจากทราบผลการตรวจจากความเห็น
ที่แสดงต่อรายงานทางการเงินที่นักบัญชีได้จัดทำแล้ว จะยังได้ข้อแนะนำในด้านการควบคุมภายในอีกด้วย 
สำหรับกิจการที่เตรียมความพร้อมเข้าตลาด ควรจัดให้มีการตรวจประเมินก่อนว่า นอกจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะแล้ว ยังต้องพิจารณาว่า หากมี
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี “ชุดใหญ่” จะมีเรื่องใดบ้างที่พิจารณาดำเนินการปรับปรุง ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่มักจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและ
การรายงานต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้บริหารมักจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการควบคุมภายใน
ของกิจการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
“ชุดใหญ่” ต่อไป

ส่วนหนึ่งจากบทความ “เตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการ IPO”


บทความพิเศษ : อ.สุรพล ถวัลยวิชชจิต
วารสาร : CPD&ACCOUNT เมษายน 2562


FaLang translation system by Faboba