How To การวางระบบบัญชีที่ดี ตามหลักการควบคุมภายใน

โดย

 

 
เข้าใจ วางหลัก ปรับใช้
 • เข้าใจธุรกิจ

 - โครงสร้างองค์กร
 - โครงสร้างธุรกิจ
  • ด้านการดำเนินงาน
  • ด้านการเงิน
  • ด้านกฎหมาย

 - นำโครงสร้างที่เหมาะสมมาใช้
 - ออกแบบให้เกิดความมั่นใจได้
 ว่า จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 การปฏิบัติทางบัญชีมีความ
 เหมาะสมต่อธุรกิจ และเป็นไป 
 ตามมาตรฐานรายงานทางการ  
 เงิน
 • รู้ปัญหา (ความเสี่ยง)  - ระบุปัญหา(ความเสี่ยง) ที่เกิดขึ้น  - การจัดการกับปัญหา
 (ความเสี่ยง) ที่เกิดขึ้น


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : How To การวางระบบบัญชีที่ดี ตามหลักการควบคุมภายใน

 

FaLang translation system by Faboba