4 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

โดย

 


1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
เป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญที่สุดในการบริหารองค์กร หากบริหารกลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับองค์กร จะส่งผล
กระทบอย่างแพร่หลาย ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ก็สามารถทำได้ เมื่อเรารู้ปัญหาหรือปัจจัยที่ทำให้
เกิดความเสี่ยง เราจะสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย เช่น พนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวก
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการทำงานและองค์กรโดยตรง
หากพนักงานหรือหน่อยงานช่วยกันแก้ไขความเสี่ยงเหล่านี้สามารถลดลงได้

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ปัจจัยด้านการเงินถือเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยกับองค์กร ซึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการวางแผน
ด้านการเงินหรือการบริหารด้านการเงินไม่ดีนัก จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆตามมา เช่น สภาพคล่องในการ
ชำระหนี้ การบริหารงบประมาณ ขาดความคล่องตัว จึงส่งผลทำให้องค์กรได้รับผลกระทบขึ้นได้

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ
เป็นความเสี่ยงที่คนในองค์กรเพิกเฉยกันมาก เพราะอาจเนื่องจากการต่อต้านหรือไม่ยอมรับข้อปฏิบัติตาม
ระเบียบขององค์กรที่ตั้งขึ้น ทำให้เกิดปัญหาทั้งด้านการทำงานและด้านความสัมพันธ์กับคนในองค์กรได้

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 4 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

 

FaLang translation system by Faboba