นักบัญชีกับบทสรุปรายการทางการเงิน สำหรับผู้บริหาร

โดย

 


รายงานทางการเงิน – งบการเงิน ที่ควรจัดทำเป็นสรุปสำหรับผู้บริหาร โดยแยกตามประเภทของงบการเงิน  มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน : หัวข้อ (ขั้นต่ำ) ที่ควรพิจารณานำเสนอ มีดังนี้
1. สภาพคล่อง : ควรสรุปสภาพคล่องของบริษัท ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีก่อน
2. การบริหารสินทรัพย์ : ซึ่งหลักๆ มีรายการสำคัญ ดังนี้
• ลูกหนี้การค้า คุณภาพของลูกหนี้การค้าเป็นอย่างไร ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีก่อน
• สินค้าคงเหลือ การบริหารสินค้า การจัดเก็บ การหมุนเวียนสินค้า ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีก่อน
• สินทรัพย์ถาวร – ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษัทได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่แล้ว
หรือยัง
3. การรักษาระดับการก่อหนี้ : บริษัทได้รักษาระดับการก่อหนี้ อย่างเหมาะสมหรือไม่ ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีก่อน
4. ส่วนของผู้ถือหุ้น : พิจารณาว่ามีขาดทุนสะสมหรือกำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร ถ้าเป็นขาดทุนสะสม สภาพ
เกินทุนหรือไม่ อย่างไร จะส่งกระทบต่อการดำรงอยู่หรือไม่ ถ้าเป็นกำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร ก็ควรพิจารณา
กำหนดนโยบายในการจ่ายปันผล

งบกำไรขาดทุน : หัวข้อ (ขั้นต่ำ) ที่ควรพิจารณานำเสนอ มีดังนี้
1. การเติบโตของรายได้ : ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีก่อน ซึ่งควรพิจารณาจากรายได้หลักของกิจการ มิใช่ดูจาก
รายได้รวม ส่วนรายได้อื่นควรพิจารณาเป็นรายได้ที่เติบโตผิดปกติหรือไม่
2. การรักษาระดับกำไรขั้นต้น : ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีก่อน และเปรียบเทียบกับเป้าหมายของผู้บริหารด้วย
3. การบริหารค่าใช้จ่ายขายและบริการ : ประหยัด ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีก่อน ซึ่งควรเปรียบเทียบกับตัวเลข
งบประมาณ
4. การบริหารต้นทุนทางการเงิน : สิ่งควรทำ คือ นำดอกเบี้ยทั้งหมดมาคำนวณว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยถัว
เฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในสัญญาที่ทำกับสถาบันการเงิน ใกล้เคียง / แตกต่าง
อย่างเป็นสาระสำคัญหรือไม่
5. การบริหารภาษีเงินได้ : ควรจัดทำเป็นบทสรุป เรื่องของภาษีเงินได้ที่ต้องตอบโจทย์ ใน 2 ประเด็น
• ประเด็นที่ 1 : การเสียภาษี คำนวณภาษีถูกต้องหรือไม่
• ประเด็นที่ 2 : การเสียภาษี นอกจากต้องคำนวณถูกต้อง ก็ต้องตอบได้ด้วยว่าเสียภาษีอย่างประหยัดหรือไม่
หมายความว่า บริษัทใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยครบถ้วนหรือไม่

งบกระแสเงินสด : ที่ควรพิจารณานำเสนอ มีดังนี้
ความเข้าใจพื้นฐาน : กระแสเงินสดจะแสดงถึง
การได้มาของกระแสเงินสด ซึ่งจะแทนด้วยเครื่องหมาย +
การใช้ไปของกระแสเงินสด ซึ่งจะแทนด้วยเครื่องหมาย -


  บางส่วนจากบทความ “นักบัญชี กับบทสรุปรายการทางการเงิน สำหรับผู้บริหาร”
  อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน... วารสาร CPD & Account 16 ฉบับที่ 184 เดือนเมษายน 2562


บัญชี : บัญชีสบายๆ กับ Mr.Knowing : Mr.Knowing 
วารสาร : CPD&ACCOUNT เมษายน 2562


FaLang translation system by Faboba