ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2553 และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

      ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีหน้าที่ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการ ค้า และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
การตีความมาตรฐานการบัญชี

          สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกและผู้อ่านวารสาร cpd & account ทุกท่าน ผ่านปีใหม่มาไม่นานก็ก้าวเข้าสู่เดือนมีนาคมกันแล้วนะคะ ท่านผู้ทำบัญชีที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีค
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๒)

  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๒) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่า
รับสมัคร graphic design

รับสมัคร Graphic Design 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน• ออกแบบปกหนังสือ จัดวางรูปเล่มวารสารและหนังสือทางวิชาการ• ออกแบบโบชัวร์ งานสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาต่างๆ • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ• เพศ ชา
FaLang translation system by Faboba