หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร? สำหรับการขายสินค้าพร้อมให้บริการ

โดย

 1. แยกค่าสินค้า และค่าติดตั้ง ออกจากกัน หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เฉพาะค่าติดตั้ง

แยกคนละบิล
ตัวอย่าง
บริษัทฯ แยกค่าสินค้าและค่าบริการติดตั้งออกจากกันเป็น 2 ฉบับ คือ ค่าสินค้าหนึ่งฉบับ และค่าบริการติดตั้งหนึ่งฉบับ
เฉพาะค่าบริการที่แยกออกจากราคาสินค้าเข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้างทำของ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0

แยกคนละรายการในบิลใบเดียวกัน
ตัวอย่าง
บริษัทฯ แยกค่าสินค้าและค่าติดตั้งออกจากกันต่างหากในบิลเดียวกัน เป็น

1. ค่าสินค้า 20,000 บาท
2. ค่าติดตั้ง 5,000 บาท
รวม 25,000 บาท

กรณีดังกล่าวเฉพาะค่าติดตั้ง 5,000 บาทเท่านั้น เข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0

2. รวมค่าสินค้าและค่าแรงในบิลเดียวกัน ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตัวอย่าง
บริษัทฯ เรียกเก็บเงินเป็นค่าสินค้าพร้อมค่าบริการติดตั้ง 25,000 บาท (lump sum) ถือเป็นการขายสินค้าทั้งจำนวน
ผู้จ่ายเงินได้ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย


อ้างอิง : มาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร? สำหรับการขายสินค้าพร้อมให้บริการ
FaLang translation system by Faboba