HR ก้าวไปสู่ยุค HR Digital...ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้

โดย

 


ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และมีแนวโน้มว่าจะยิ่งก้าวไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในแต่ละปี
จึงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราในทุกๆ ด้าน โดยจะสังเกตได้ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะในช่วง
เวลาไหนหรือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม แทบจะเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีไม่ได้เลย สุดท้ายแล้วเราก็ต้องปรับตัวของเราให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนได้ 
ไม่เพียงแต่ผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว ในชีวิตการทำงาน เราก็เลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการทำงานมากขึ้น หรือโปรแกรมการทำงานที่ทันสมัยต่างๆ ไปจนถึงหุ่นยนต์ก็เริ่มเข้ามาทดแทนการทำงานของคนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบต่อคนที่จะเข้ามาทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเข้ามาส่งผลกระทบต่องาน HR อย่างไร และเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
เพื่อเข้าสู่ยุค
ดิจิทัลกันอย่างเต็มตัว เราลองมาดูกันครับ

ระบบฐานข้อมูลทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทุกวันนี้หลายองค์กรเริ่มนำเอาข้อมูลพนักงานในด้านต่างๆ มา
ใช้วิเคราะห์มากขึ้น ไม่ใช่แค่จัดเก็บไว้เฉยๆ แล้วรอวันทำลาย แต่มีการนำเอาข้อมูลที่มีอยู่มาแยกแยะ จัดกลุ่ม วิเคราะห์
เปรียบเทียบ เพื่อที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพนักงาน เช่น เรื่องของการลาป่วย ลากิจ และการลาต่างๆ สถิติการเจ็บไข้
ได้ป่วยของพนักงาน ช่วงอายุของพนักงานกับการเบิกจ่ายสวัสดิการ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้หากเราไม่ใช้ระบบ AI เข้ามาช่วย
ในการวิเคราะห์คงทำด้วยตนเองได้ยาก แต่ด้วยระบบที่ดีและทันสมัยในปัจจุบันทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ข้อมูลเชิงลึก
กว่าเดิมมากมายนัก และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สำหรับการพยากรณ์ วางแผน ป้องกันปัญหา ต่างๆ ทางด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน

การสรรหาคัดเลือกพนักงาน เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล เรื่องของการสรรหาและคัดเลือกพนักงานก็ต้องมีการทำให้ทันสมัย
ใช้ช่องทางใหม่ๆ ในการหาคนและคัดเลือกคน โดยเฉพาะ Social Network ต่างๆ ซึ่งหากนำมาใช้ในการทำงานอย่าง
จริงจังจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสรรหาและคัดเลือกพนักงานได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น บริษัทใดที่ยังคงใช้ช่องทางในการ
สรรหาพนักงานแบบเดิมๆ อยู่ คงต้องเริ่มมองหาช่องทางใหม่โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์
เช่น LinkedIn หรือ Facebook ช่องทางเหล่านี้ช่วยให้เราเจอกับบุคคลที่เหมาะสมได้ไม่ยาก ทำให้เราเข้าถึงกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังทำให้เรามองเห็นตัวตนที่แท้จริงของคนแต่ละคนผ่านสิ่งที่เขาโพสต์
และแชร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหาคนเข้าทำงานกับองค์กรอย่างมาก

การพัฒนาพนักงาน ยุคนี้เราสามารถที่จะพัฒนาพนักงานโดยไม่ต้องส่งพนักงานไปข้างนอกบริษัทเลยก็ยังได้ แต
พนักงานสามารถเรียนรู้ผ่าน E-learning หรือการเรียนหนังสือผ่านเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐานนอกจากนี้ในอนาคตอาจมี
การให้ AI สร้างสถานการณ์จำลองหลากหลายรูปแบบเพื่อทดสอบพนักงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการ
ลูกค้า ก็อาจมีการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงวิธีการด้วยตนเองได้มากขึ้น สัมผัสกับภาพเสมือนจริงมาก
ขึ้นได้

การบริหารจัดการเรื่องของระบบทรัพยากรบุคคล ระบบต่างๆ ในการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอลา การขอ
อนุมัติต่างๆ การบริหารค่าจ้างเงินเดือน ข้อมูลประวัติพนักงาน การประเมินผลงาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เราสามารถบริหารจัดการ
ผ่านระบบได้ทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องใช้คนหรือใช้เอกสารอีกต่อไป บางบริษัทเริ่มเชื่อมระบบเหล่านี้เข้ากับโทรศัพท์มือถือ
ของพนักงานแต่ละคน พนักงานสามารถเข้าระบบจากที่ไหนก็ได้เพื่อทำเรื่องขอลา เรียกดูข้อมูลของตนเอง หรือขออนุมัติ
ต่างๆ

เชื่อมระบบการทำงาน ทำงานจากที่ไหนก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในอนาคตก็คือระบบที่พนักงาน
สามารถเข้าถึงเพื่อทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลก ปัจจุบันนี้มีหลายบริษัทให้พนักงานบางกลุ่มเริ่มทำงานที่บ้านได้เป็น
บางวัน และสามารถทำงานได้ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกบริษัทก็ตาม เมื่อระบบเหล่านี้เกิดขึ้น ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เหมาะสมก็ต้องเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

ไม่ต้องใช้เอกสารอีกต่อไป จากเดิมที่ฝ่ายบุคคลจะต้องมีเอกสาร มีแบบฟอร์มกระดาษจำนวนมาก ตั้งแต่ใบสมัคร
ใบประเมิน แบบฟอร์มใบขอลา และแบบฟอร์มอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย แต่เมื่อ AI สามารถเข้ามาช่วยทำงานได้ ก็ไม่จำเป็น
ที่ต้องใช้ฟอร์มกระดาษกันอีก นอกจากนี้ เมื่อมีการกรอกฟอร์มต่างๆ AI ก็สามารถส่งข้อมูลเข้าไปประมวลผลได้ทันทีโดยไม่
ต้องใช้คนช่วยอีกด้วย

  บางส่วนจากบทความ “HR ก้าวไปสู่ยุค HR Digital...ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้” อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน...
  วารสาร HR Society magazine ปีที่ 16 ฉบับที่ 187 เดือนกรกฎาคม 2561Cover Story : อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธิงค์ พีเพิล คอนซัลติ้ง จำกัด ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ
วิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
วารสาร : HR Society Magazine กรกฎาคม 2561 


FaLang translation system by Faboba