หลักเกณฑ์ใหม่ ตัดหนี้สูญเป็นรายจ่ายทางทางภาษี

โดย

 


การตัดหนี้สูญเป็นรายจ่าย กรณีมูลหนี้ต่อรายเกิน 2,000,000 บาทให้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. ได้มีการทวงถามตามสมควรแก่กรณีจนถึงที่สุดแล้ว ลูกหนี้ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้โดยอาจปรากฏหลักฐานว่า
ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย (มรณบัตร) เป็นคนสาบสูญ (คำสั่งศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ) หรือมีหลักฐานว่าหายสาบสูญไป
(พยานบุคคล และพยานเหตุการณ์) และไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำระหนี้ได้ หรือลูกหนี้เลิกกิจการ (หลักฐานการจดทะเบียนเลิกกิจการของลูกหนี้) และมีหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้อยู่ในลำดับก่อนเป็นจำนวนมากกว่า
ทรัพย์สินของลูกหนี้ (เช่น คำฟ้อง หรือคำขอเฉลี่ยหนี้ของเจ้าหนี้ในคดีอื่น)
2. ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่ง หรือได้ยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่ง โดยได้
มีหมายบังคับคดีของศาลแล้วและมีรายงานการบังคับคดีครั้งแรกของเจ้าพนักงานบังคับคดีอันสามารถแสดงได้ว่าได้มี
การดำเนินการบังคับคดีแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดจะชำระหนี้ได้ จะสังเกตได้ว่าในเงื่อนไขข้อนี้ลูกหนี้จะไม่ได้ใช้สิทธิ
ในการอุทธรณ์
ในแต่ละชั้นของคดี จึงจะมีการบังคับคดีครั้งแรกตามหมายบังคับคดีของศาลได้
3. ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลาย หรือได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้อง
ในคดีล้มละลาย หรือในคดีที่ผู้ชำระบัญชีร้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย โดยได้มีการประนอมหนี้
กับลูกหนี้โดยศาล มีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและ
ได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรก หรือศาลได้มีคำสั่งปิดคดีแล้ว
ตัวอย่างประเด็นในกรณีนี้เช่น การประนอมหนี้หมายถึงการที่ลูกหนี้ขอทำความตกลงกับเจ้าหนี้หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ซึ่งเมื่อประนอมหนี้แล้วศาลมีคำสั่งเห็นชอบกับการประนอมหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีใดก็สามารถตัดลูกหนี้เป็นรายจ่ายหนี้สูญได้ หรือกรณีเป็นเจ้าหนี้ร่วมในคดีล้มละลายและมีการยื่นขอเฉลี่ยหนี้แล้ว และไม่สามารถประนอมหนี้
ได้สำเร็จ ศาลจะมีคำสั่งให้จำเลยในคดีคือลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย ในการนี้ต้องรอให้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้
ในครั้งแรกก่อนจึงจะตัดเป็นรายจ่ายได้
กรณีที่มีการดำเนินการในคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลายในต่างประเทศ หรือการดำเนินการอื่นที่มี ทำนองเดียวกันในต่างประเทศ
ก็สามารถนำหลักฐานเหล่านั้นมาเป็นหลักฐานในการตัดรายจ่ายหนี้สูญได้ โดยมีการแปลเอกสารเป็นภาษาไทยและ
รับรองเอกสารตามระเบียบของกระทรวงต่างประเทศ


บางส่วนจากบทความ : “หลักเกณฑ์ใหม่ ตัดหนี้สูญเป็นรายจ่ายทางทางภาษี”
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่...วารสาร CPD & Account ปีที่ 18 ฉบับที่ 212 เดือนสิงหาคม 2564

 Accounting Style : CPD Talk : กองบรรณาธิการ
วารสาร : CPD&ACCOUNT สิงหาคม 2564


FaLang translation system by Faboba