การบริหารบัญชีสินค้าคงเหลือ

โดย

 


วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือนั้น มีด้วยกัน อยู่ 3 วิธี ได้แก่
-วิธีราคาเจาะจง (Specific identification)
-วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน ( FIFO - The first in – first out)
-วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (The weighted average cost)

เรามาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบ วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน กับ วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

รายการ  จำนวนหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย
1.ซื้อสินค้า ครั้งที่ 1 200
20
2.ซื้อสินค้า ครั้งที่ 2 100 22
3.ซื้อสินค้า ครั้งที่ 3 100 25
รวมสินค้ามีไว้เพื่อขาย 400  
ในระหว่างงวด ขายสินค้าได้ 150  
สินค้าคงเหลือ 250  


 บทสรุป


รายการ วิธีเข้าก่อน – ออกก่อน วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

สินค้าคงเหลือสิ้นงวด

= 250 หน่วย

100 หน่วย @ 25 = 2,500

100 หน่วย @ 22 = 2,200
50 หน่วย @ 20 = 1,000
มูลค่า 250 หน่วย เท่ากับ 5,700.-


200 หน่วย@ 20 + 100 หน่วย@22 + 100
หน่วย@ 25 = 8,700 บาท / 400

เท่ากับ 21.75 บาท
มูลค่า 250 หน่วย @ 21.75 = 5,437.50

 

บางส่วนจากบทความ :  “การบริหารบัญชีสินค้าคงเหลือ”
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่...วารสาร CPD & Account ปีที่ 18 ฉบับที่ 212  เดือนสิงหาคม 2564

 Accounting Style : CPD Coach : TAX Bugnoms
วารสาร : CPD&ACCOUNT สิงหาคม 2564


FaLang translation system by Faboba