พาณิชย์ จับมือ 4 องค์กร ผู้เชี่ยวชาญบนโลกดิจิทัลของไทย ช่วยเหลือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาค้าขายออนไลน์

โดย

 


พาณิชย์ จับมือ 4 องค์กร ผู้เชี่ยวชาญบนโลกดิจิทัลของไทย
ช่วยเหลือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาค้าขายออนไลน์


ปัจจุบันระบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในดำเนินชีวิตใหม่ของทุกสังคมทั่วโลก เนื่องจากกิจกรรมบนโลกปกติถูกปรับ
เปลี่ยนไปอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น รวมถึงถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด ทำให้พ่อค้าแม่ค้า
หันมานำสินค้าและบริการขึ้นมาขายบนโลกออนไลน์มากขึ้น การทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผู้ค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะ
ละเลยเสียไม่ได้
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงพาณิชย์
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 4 องค์กร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญบนโลกดิจิทัลของประเทศไทย
คือ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
และสมาคมการค้าดิจิทัลไทย จัด "โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน"
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ระบบอี-คอมเมิร์ซมากขึ้น โดยผู้ประกอบการทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่เข้าร่วม
โครงการฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดคุณสมบัติ
ที่สำคัญไว้ดังนี้
1) นิติบุคคลทั่วไป
2) บุคคลธรรมดาที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยสิ่งที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ
1) จดทะเบียนชื่อโดเมนและเปิดเว็บไซต์ธุรกิจภายใต้ .co.th หรือ online.th หรือ shop.th พร้อมสร้างเว็บไซต์เริ่มต้นธุรกิจ 1 ปี
2) ค่าสมาชิกวิสามัญและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก 3 สมาคม (สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และสมาคมการค้าดิจิทัลไทย) เป็นระยะเวลา 1 ปี และ
3) ได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำธุรกิจ
รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered ได้ทันทีสำหรับนิติบุคคลที่ยังไม่มีเครื่องหมาย
โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จะเริ่มเปิดให้ผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.domain.online.th


กรมพัฒน์ฯ เตรียมเปิดให้บริการระบบออกเลขประจำตัวนิติบุคคลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมเปิดให้บริการระบบออกเลขประจำตัวนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย
และเป็นธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งคนต่างด้าวสามารถ
ประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ คนต่างด้าวที่ยังไม่มีเลขประจำตัวนิติบุคคล 13 หลัก หรือที่มีเลขประจำตัวแล้ว
แต่ประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแจ้งยกเลิกการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยสามารถดำเนินการ
ผ่านทาง www.dbd.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ในการใช้งานระบบนี้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของคนต่างด้าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้รับผิดชอบฯ จะต้องยื่นขอรหัส
ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) และยืนยันตัวตนผ่านระบบฯ บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
www.dbd.go.th ก่อน เมื่อได้รับรหัสแล้วให้ดำเนินการดังนี้
1) เข้าสู่ระบบ
2) กรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ผ่านระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
3) เจ้าหน้าที่แจ้งผลผ่านระบบ เพียงเท่านี้ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ก็จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นLearning : Happening : กองบรรณาธิการ
วารสาร : CPD&ACCOUNT สิงหาคม 2564


FaLang translation system by Faboba