ปี 2021-2022 บริหารภาษีอากรอย่างไร

โดย

 


วัตถุประสงค์ในการบริหารภาษีอากร


ในการบริหารภาษีอากรของแต่ละกิจการผู้มีส่วนร่วมในการบริหารภาษีอากรควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารภาษีอากร (Tax Management) ว่าเป็นการบริหารการเสียภาษีอากรของธุรกิจเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนให้ต่ำลง ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการดำเนินงานอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ ดังนั้นการบริหารภาษี (Tax Management) ไม่ใช่เป็นการวางแผนภาษี (Tax Planning) การหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) หรือหนีภาษี (Tax Evasion) แต่เป็นการบริหารจัดการภาษีอากรให้มีผลกระทบต่อกิจการน้อยที่สุดภายใต้เงื่อนไขถูกต้องตามประมวลรัษฎากรและป้องกันถูกประเมินย้อนหลัง ทุกครั้งที่กิจการต้องการบริหารภาษีอากรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเสียภาษีอากรที่ดีของธุรกิจดังต่อไปนี้
1. ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย
ในการบริหารภาษีอากรผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าในตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจนถูกต้อง ไม่หลงลืมประเด็นหนึ่งประเด็นใดในตัวบทกฎหมายภาษีอากร นอกจากนี้จะต้องศึกษาคำพิพากษาและข้อหารือของกรมสรรพากรประกอบการบริหารภาษีอากรให้รัดกุมครบถ้วน และทำให้กิจการเสียภาษีโดยประหยัดและถูกต้อง สิ่งที่การบริหารภาษีควรคำนึงถึงอย่างหนึ่ง ก็คือ อย่ามองแง่ใดแง่หนึ่งเพียงแง่เดียว จะต้องมองรายละเอียดของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็นและ
ถูกต้องตามกฎหมาย
2. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
จะต้องศึกษาข้อกฎหมายที่จะทำให้กิจการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด โดยการกำหนดทางเลือกในการนำเงื่อนไข
ทางกฎหมายมาใช้ในกิจการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและถูกกฎหมายอีกด้วย เช่น รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริมการขายกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับการยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริง
3. ปลอดภัยจากภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า
การบริหารภาษีอากรจะต้องคำนึงถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หากมุมมองของผู้บริหารภาษีขาดความรอบคอบในการศึกษาตัวบทกฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้ว อาจเกิดปัญหาได้ในอนาคตโดยถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบและประเมินภาษี ทำให้กิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด การบริหารภาษีจึงควรช่วยให้กิจการป้องกันความปลอดภัยจากการประเมินภาษีอากร
4. มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสมเหตุผล
เมื่อมีการบริหารภาษีอากรในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะต้องมีการยกกฎหมายมาอ้างอิงให้ชัดเจน สามารถตอบคำถามในปัญหาต่างๆ ได้โดยปราศจากข้อโต้แย้งทางภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายต่าง ๆ ในประมวลรัษฎากร คำพิพากษา ข้อหารือของกรมสรรพากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถหาคำตอบได้เป็นที่ยอมรับของฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารอย่างไม่มีข้อสงสัย และมีความน่าเชื่อถือในข้อมูลที่นำมาอ้างอิงเพื่อเป็นการลดข้อโต้แย้งของเจ้าพนักงานประเมิน
5. ช่วยในการลดต้นทุน
กิจการที่มีการบริหารภาษีอากรจะทำให้กิจการสามารถลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น การขอรับสิทธิการส่งเสริมการลงทุนทำให้กิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีอากรสำหรับส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล การประกอบกิจการ
ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกซึ่งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 การจัดซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับสิทธิในการคำนวณค่าเสื่อมราคามากกว่าปกติ การจัดตั้งกิจการขนาดย่อมเพื่อใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า เป็นต้น นอกจาก
จะช่วยในการลดต้นทุนของกิจการแล้วยังช่วยในการเพิ่มกำไรสุทธิของกิจการให้สูงขึ้นโดยการอาศัยการบริหารภาษีอากรที่ดี


บางส่วนจากบทความ : “ปี 2021-2022 บริหารภาษีอากรอย่างไร”
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่...วารสาร CPD & Account ปีที่ 18 ฉบับที่ 213 เดือนกันยายน 2564

 Tax  Talk : Tax&Accounting : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
วารสาร : CPD&ACCOUNT กันยายน 2564


FaLang translation system by Faboba