ประเด็นคำถามที่พบจากการนำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติ

โดย

 

 
  ประเด็นคำถามที่พบจากการนำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติ

ประเด็นที่ 38 รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทแห่งหนึ่งเข้าทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่นำ TFRS 16 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก สัญญาเช่าดังกล่าวเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ณ วันที่นำ TFRS 16 มาปฏิบัติใช้สัญญาเช่ามีอายุคงเหลือ 5 ปี บริษัทเลือกใช้วิธีปรับย้อนหลังดัดแปลง (Modified Retrospective Method) สำหรับการเปลี่ยนแปลงมาใช้ TFRS 16
โดยวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ย้อนหลัง เสมือนว่า TFRS 16 ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ณ วันที่ 1 มกราคม บริษัทคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่าอาคารมีจำนวน 500,000 บาท และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้
มีจำนวน 400,000 บาท และรับรู้ผลต่างจำนวน 100,000 บาท ในกำไรสะสม
ฐานภาษีของสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นศูนย์ เนื่องไม่มีจำนวนที่ใช้หักภาษีที่เกี่ยวข้องจากการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ฐานภาษีของหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นศูนย์ด้วย เนื่องจากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่าสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต ซึ่งหมายถึงว่าฐานภาษีสุทธิของสัญญาเช่าอาคารสำนักงานเป็นศูนย์ อัตราภาษีเงินได้
ที่ใช้กับบริษัท ก เป็น 20%
1.บริษัทสามารถใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อเริ่มแรกตาม TAS 12 กับหนี้สินตามสัญญา
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับรู้ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS 16 ได้หรือไม่ ?
2.บริษัทต้องรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้น ณ วันที่เปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS 16 ในยอดยกมาของกำไรสะสม
หรือไม่?
ข้อสรุป
ไม่สามารถใช้ข้อยกเว้นได้สำหรับสัญญาเช่าที่บริษัทมีอยู่เดิม เนื่องจากสัญญาเช่ามีอยู่ก่อนวันที่นำ TFRS 16 มาปฏิบัติใช้
ครั้งแรกและถูกวัดมูลค่าใหม่ ณ วันที่นำ TFRS 16 มาปฏิบัติเท่านั้น ดังนั้นบริษัทจึงต้องพิจารณาผลกระทบทางภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีของการรับรู้สัญญาเช่าอาคารสำนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ณ วันที่เปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS 16 บริษัทต้องรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในยอดยกมาของกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่นำ TFRS 16 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก เนื่องจากบริษัทใช้วิธีปรับย้อนหลังดัดแปลง ทั้งนี้ สอดคล้องกับหลักการทั่วไปใน TAS 12 ที่ว่าการรับรู้ยอดภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องปฏิบัติตามรายการที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ บริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าอ้างอิงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมในสถานการณ์ข้างต้น เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ามีจำนวนสุทธิ 100,000 บาท จึงมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีสุทธิ 100,000 บาท เมื่อพิจารณาจากฐานภาษีของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารวมกันสุทธิเป็นศูนย์
บริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 20,000 บาท (100,000 x 20%) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โดยปรับปรุงจำนวนเดียวกันนี้กับกำไรสะสม   
      บางส่วนจากบทความ "ประเด็นคำถามที่พบจากการนำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติ (ตอนจบ)"
      อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่...วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 40  ฉบับที่ 480 เดือน กันยายน  2564 
Smart Accounting : Accounting Standard : ร.ศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
วารสาร : เอกสารภาษีอากร กันยายน 2564FaLang translation system by Faboba