จัดอบรมภายใน (In-House Training)

โดย

 

    In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร และรับออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรครบวงจร
ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชาชีพ อาทิ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) บริหารจัดการ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน การบริหารทีมงาน และการพัฒนาตนเอง ฯลฯ แก่ภาครัฐ และภาคเอกชนด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญประกอบกับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 1170 ระดับ 2 สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร

 

 

                                                                                                           

 

 1. 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ได้รับ

 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในปี 2564

   
  2.

 มาตรการช่วยเหลือ ผู้สอบบัญชี และ ผู้ทำบัญชี สำหรับการพัฒนา

 ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์

 การแพร่ระบาด (COVID-19) ในปี 2564

   
  3.

 การฝึกอบรมพนักงานขององค์กรสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 200%

   

 

 

  • สามารถออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการบรรยาย ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
    ได้มากกว่าการอบรมสัมมนาโดยทั่วไป
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะยิ่งมีจำนวนผู้เข้าอบรมมาก ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนจะลดลง
  • สามารถใช้สถานที่อบรมภายในองค์กร ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในเรื่องสถานที่จัดอบรม
  • เสริมสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานหรือหน่วยงานภายในองค์กร
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % เมื่อยื่นขออนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

 

 

               

            

                  

 

                 

 

                    

FaLang translation system by Faboba